Digiqole ad

“SIBA” เปิดภาคสมทบออนไลน์ ปวส.เน้น“สาระ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย ทันต่อโลก” ส่งเสริม – เพิ่มทักษะวิชาชีพคนทำงานทั้ง Upskill & Reskill

 “SIBA” เปิดภาคสมทบออนไลน์ ปวส.เน้น“สาระ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย ทันต่อโลก” ส่งเสริม – เพิ่มทักษะวิชาชีพคนทำงานทั้ง Upskill & Reskill
Social sharing
Digiqole ad

SIBA เปิดเรียนต่อภาคสมทบออนไลน์ ระดับ ปวส.จับกลุ่มคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพโดยตรง เน้นการเรียนฝึกภาคปฏิบัติ เผยเป็นหลักสูตรเดียวที่ส่งเสริมทั้งการเพิ่มทักษะ Up Skill & Re Skill เน้น สาระ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย ทันต่อโลก เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประกอบอาชีพได้จริง มีประสิทธิภาพ เพิ่มเงินเดือน พร้อมจัดระบบการเรียนสมดุลระหว่างการเรียนแบบonline กับ onsite ทำให้คุณภาพการจัดการศึกษามีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรปกติของวิทยาลัยฯ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ เปิดรับแล้วกับหลักสูตรยอดฮิตทั้งบัญชี  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การตลาด การโรงแรม ฯลฯ มีทุนและมีสิทธิ์กู้   กยศ. ได้ด้วย สนใจคลิก https://siba.ac.th/

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการ SIBA (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี) เปิดเผยว่า SIBA เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมบูรณาการสู่มาตรฐานสากล และสามารถดำรงตนอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีความสุข ปัจจุบันองค์กรและสถานประกอบการหลายแห่งกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงานเป็นวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ SIBA เองก็มีหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือกเรียนตามความองการ โดยเฉพาะในระบบภาคสมทบ ระดับ ปวส. ที่ใช้เวลาเรียนต่างกับภาคปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ไม่กระทบเวลางาน เหมาะกับคนทำงานที่ต้องการยกระดับความรู้ของตนเองในสาขาเฉพาะทาง เพื่อปรับฐานเงินเดือนหรือนำไปใช้สมัครงาน ปัจจุบันเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก เหมาะกับกลุ่มผู้ทำงานอยู่แล้ว หรือผู้ไม่สะดวกเรียนในเวลาตามปกติ เพราะสามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวกอีกทั้งยังสมารถเรียนย้อนหลังได้อีกด้วย

จุดเด่นของการเรียนต่อระบบภาคสมทบออนไลน์ (ปวส.) ที่ SIBA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพโดยตรง เน้นการเรียนฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้จริงด้วยความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรภาคสมทบจึงเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรเพิ่มทักษะ ความชำนาญ (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ที่ (New Skill) ที่จำเป็นในการทำงานของผู้เรียน หรือการเพิ่มพูนทักษะเดิมให้สูงขึ้น (Reskill) เพื่อนำกลับมาใช้ประกอบอาชีพ ให้มีความมั่นคง เชี่ยวชาญ ทันสมัย และทันต่อโลกมากยิ่งขึ้น ระบบการเรียนการสอนที่เน้นสาระ กระชับ ชัดเจน สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันที ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย ระบบการเรียนแบบ online ในภาคทฤษฎี และ onsite ในการฝึกปฏิบัติ ทำให้เหมาะสมและสะดวกกับผู้เรียน  ที่ต้องทำงานและเรียนไปด้วย

พร้อมกันนี้ หลักสูตรภาคสมทบออนไลน์ ที่ SIBA ได้วางไว้สำหรับผู้ทำงานแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มคุณวุฒิ เพิ่มรายได้ของตนเอง พร้อมๆกับการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดย SIBA เป็นวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชนถึงคุณภาพการศึกษา มีการเรียนการสอนทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และหลักสูตรภาคสมทบยังเปิดสอนในวันและเวลา ที่เหมาะสมกับบุคคล       วัยทำงาน ซึ่งมีให้เลือกทั้งภาคค่ำออนไลน์ เรียนเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาหลังเลิกงาน คือ 18.0020.30 น. หรือ ลงเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ออนไลน์ 1 วันต่อสัปดาห์ เวลา 08.00 -16.30 . ก็ได้

ผู้อำนวยการ กล่าวอีกว่า SIBA ได้วางกลยุทธ์และนโยบายในการจัดการเรียนการสอบระบบภาคสมทบ ระดับ ปวส. คือ 1.การเรียนแบบจัดความสมดุลระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ กับ ที่วิทยาลัยฯ อย่างมีคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรปกติของวิทยาลัยฯ 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการเน้นการเรียนออนไลน์เป็นหลัก 3. ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนให้สามารถเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคตได้ 4. สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอน 5. ระยะเวลาในการศึกษาเป็นชุดวิชาแบบต่อเนื่อง ทำให้สามารถควบคุมการเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 6. จัดเวลาเรียนและเนื้อหาให้ตรงใจผู้เรียน เมื่อเรียนแล้วดี แล้วบอกต่อกัน (Word of Mouth) 7. สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่างไว้ใจในคุณภาพการศึกษาของ SIBA

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวก และเรียนย้อนหลังได้ สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนยอดฮิต อาทิ บัญช เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การตลาด และการโรงแรม ซึ่ง SIBA ได้ผลิตคนคุณภาพในหลักสูตร ปวช. และปวส. ภาคสมทบ มาไม่น้อยกว่า 5 พันคน ด้วยมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่วิทยาลัยฯ ไม่หยุดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอทุนการศึกษา และ นักศึกษามีสิทธิ์กู้ กยศ. ได้ตามเงื่อนไขของกองทุน และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยได้ โดยมีส่วนลดทุนการศึกษาพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีการศึกษา และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาต่ออย่างเนื่องได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระบบภาคสมทบ (ปวส.) ที่ SIBA สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  https://siba.ac.th/ หรือโทร. 02-939-3000 และ 092-290-3572 สมัครด่วนหมดเขตการรับสมัครเรียน31 พฤษภาคมนี้

 

Facebook Comments

Related post