Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯเสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯเสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ในการเสด็จไปทรงเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือฯ

Advertisement

โอกาสนี้ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กราบทูลถวายรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี  2558  โดยศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดแห่งนี้มีหน้าที่ ในการรับสุนัขจรจัดที่สร้างปัญหาภายในค่ายกรมหลวงชุมพร เข้าควบคุมและอุปการะอย่างมีคุณธรรม และคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล และครอบครัวเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี มีเมตตาธรรม และควบคุมสุนัขของตน ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ปัจจุบันดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว บนพื้นที่ 5 ไร่  ที่มีขีดความสามารถรองรับสุนัข 392 ตัว โดยแบ่งเป็นพื้นที่บริหารจัดการ ดังนี้ พื้นที่อาคารปฏิบัติงาน  พื้นที่คอกสุนัข  พื้นที่ถังเก็บน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย  พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์  พื้นที่ฝึกสุนัขจรจัด  อาคารกำจัดซากสัตว์  และอาคารดูแลสุนัขป่วย

ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรคอกสุนัข ซึ่งมีทั้งหมด 7 คอก แยกเป็นคอกสุนัขทำหมันแล้ว 5 คอก คอกสุนัขตัวเมียยังไม่ทำหมัน 1 คอก  คอกสุนัขตัวเมียยังไม่ทำหมันพร้อมลูกสุนัข 1 คอก สำหรับการดูแลสุนัขจรจัดคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาด ถูกสุขอนามัย  เช่น การดูแลทำความสะอาดคอกสุนัข รักษาสุนัขป่วย  ฝึกสุนัข  ให้อาหารสุนัขตามเวลา

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงของสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนจนชำนาญ และมีทักษะพิเศษ เพื่อใช้ในราชการ และส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่สามารถจะรับเลี้ยงดูได้ต่อไป

โอกาสนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้สุนัขจรจัดเพศเมีย จำนวน 2 ตัว ซึ่งตัวแรกทรงทำการตรวจสุขภาพและขูดผิวหนัง เพื่อส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า สุนัขตัวแรกป่วยเป็นโรคเรื้อน จึงทรงฉีดยารักษาไรขี้เรื้อนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนตัวที่สอง ทรงฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน  นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post