Digiqole ad

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ” จะดำเนินการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” จะดำเนินการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดำเนินการสำรวจเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นประจำทุกปี โดยใน
ครั้งนี้เป็นการสำรวจ
ความพึงพอใจผู้ใช้ข้อมูล
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำ
ผลการสำรวจและ
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้ข้อมูล/
ผู้รับบริการไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการผลิต การ
บริการและการเผยแพร่
ข้อมูลและสารสนเทศ
สถิติให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
ผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูล ยังนำมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ด้วย ในการนี้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์การ
ดำเนินการดังกล่าว จึง
ขอความอนุเคราะห์
ท่านสื่อมวลชนผู้ใช้ข้อมูล
ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เข้าร่วม
ตอบแบบสำรวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยการสแกน
QR – CODE ตามที่แนบ
มาพร้อมนี้ ซึ่งเปิดให้
ตอบแบบสำรวจฯ ได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2566

Facebook Comments

Related post