Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครบ ๓ ปี ๖ เดือน)

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครบ ๓ ปี ๖ เดือน)
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครบ ๓ ปี ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครบ ๓ ปี ๖ เดือน) ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๘๐ เป็นแผนภาพรวมใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย/มาตรการ/โครงการที่ผ่านมาของรัฐบาล ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาของประชาชนในเรื่อง ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเร่งด่วนและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนตลอดจนพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งส่งเสริม/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และการรู้เท่าทันจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการพัฒนาวิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรง
โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศ และความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดความปลอดภัย จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

Facebook Comments

Related post