Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

ดร. ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความพิการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยรวมไว้ในโครงการ
สำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ จนกระทั่ง
พ.ศ. 2544 รวมจำนวน 10 ครั้ง ปัจจุบันความต้องการใช้ข้อมูลความพิการมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นเป็นลำดับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จึงได้พิจารณาแยกข้อถามความพิการออก
จากโครงการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและ
สวัสดิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 สำนักงาน
สถิติแห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อการสำรวจเป็น
“การสำรวจความพิการ”และการสำรวจครั้งนี้
พ.ศ. 2565 เป็นครั้งที่ 5 โดยมีแผนการสำรวจ
ทุก 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่พิการ คือ ประชากรที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง ได้แก่
ประชากรที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพ
ในด้านต่างๆ ประขากรที่มีความบกพร่อง
ลักษณะต่างๆ ผู้ดูแลของประชากรที่มีความ
ลำบากในการดูแลตัวเอง สวัสดิการจากภาครัฐ
ความลำบากหรือข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
และลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน นอกจากนี้
ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วน
ภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรงโดยผ่านระบบ
อินทราเน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้วางแผนจัดสวัสดิการและความช่วยเหลือให้ผู้พิการ ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพการแพทย์ การสาธารณสุขและสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ทำให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่“คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร. ปิยนุช กล่าวฯ

Facebook Comments

Related post