Digiqole ad

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ  ทรงมีพระดำรัสห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ  ทรงมีพระดำรัสห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำรัสห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทรงให้ความสำคัญด้านการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ทรงวางแนวทางเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างทั่วถึง

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และ นางสาวสมพิศ บุตรสาระ บรรณาธิการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เฝ้า และขอพระราชทานสัมภาษณ์ เรื่อง การวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ด้วยเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วกันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญด้านการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยากที่จะเข้าถึงด้านการสาธารณสุขติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน

แม้ในภาวะวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทรงมีความห่วงใยและทรงติดตาม ศึกษา วางแผนแนวทางเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการป่วยจากการติดเชื้อ Covid-19 จึงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งมีความพร้อมของทีมอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้นและมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว รวมถึงบุคลากรด่านหน้าทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง
รวมทั้งทรงชื่นชมน้ำใจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาวะวิกฤตการระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ด้วย

จากพระกรณียกิจการทรงงานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทรงตั้งมั่นในพระปณิธานดำเนินรอยตามพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันมีคุณค่ายิ่งในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง”

Facebook Comments

Related post