Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ พร้อมจัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะเป็นผู้สืบทอดมรดกทางปัญญา ความรู้เชิงวิชาการวิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ เพียรพยายาม อดทน เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกระดับชั้นตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกได้ประกอบพานไหว้ครูที่แสดงถึงความรัก ความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครูอาจาย์ และในนามของคณาจารย์รู้สึกยินดีที่เห็นลูกศิษย์มีความเคารพ เชื่อมั่นศรัทธา และร่วมพิธีไหว้ครูสมัครเป็นลูกศิษย์อย่างสมบูรณ์

“วันไหว้ครูถือว่าเป็นวันที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านมีความสุขมากวันหนึ่ง คณาจารย์ของเรารักลูกศิษย์ด้วยความจริงใจ โดยดำเนินการสอนถ่ายทอดองค์ความรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ศิษย์รักประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาไปเป็นนักธุรกิจ ศิลปิน ดารา และหลากหลายอาชีพ จึงถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ. กล่าว

ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบธงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ธงประจำคณะแก่ผู้แทนนักศึกษาคณะต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สโมสรกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565 ที่ปฎิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปิน ดารา นักแสดง และนักกีฬาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ คณาจารย์ของคณะต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรม “รักน้อง” เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย

Facebook Comments

Related post