Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมมอบหมวกและดวงประทีป แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.มอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมมอบหมวกและดวงประทีป แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2565 และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู่สำเร็จการศึกษาด้วย


นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมวก ตราสัญลักษณ์ และดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล และเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้นักศึกษารักและเคารพในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งเป็นเครื่องหมายเตือนใจว่าเป็นก้าวแรกของนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาลต่อไป


ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีเกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา และทุนส่งเสริมการศึกษาด้วย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาอย่างคับคั่งในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Facebook Comments

Related post