Digiqole ad

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี และคณะผู้บริหารรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

 “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี และคณะผู้บริหารรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565
Social sharing
Digiqole ad

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการและกรรมการ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เยี่ยมชมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันของทุกคณะผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 มีการพัฒนา และมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี

 

Facebook Comments

Related post