Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน ฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน ฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Social sharing
Digiqole ad

เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทยเสมอมา ด้วยทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยที่เจ็บป่วยยากไร้  และห่างไกลจากวิทยาการทางการแพทย์อันทันสมัย จึงทรงอุทิศพระองค์ พระราชทานการรักษา และส่งเสริมให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานกระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมผนึกกำลังปฏิบัติงานตามพระปณิธานฯ ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

นับเป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่เพื่อสืบสานการดำเนินงาน ของมูลนิธิ พอ.สว. ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทย มีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง  จึงได้เสด็จไปทรงเยี่ยมดูแลทุกข์สุข และความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังการเสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2566

เมื่อพสกนิกรในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบข่าวการเสด็จมาในครั้งนี้ ต่างมีความปลื้มปีติ และพร้อมใจกันมาเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชนอย่างหาที่สุดไม่ได้  โดยตลอดเส้นทางที่ได้เสด็จผ่าน ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

ในการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. แต่ละพื้นที่ในครั้งนี้ มีประชาชนที่เจ็บป่วยเดินทางเข้ามาเพื่อขอรับบริการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก โดยมีตั้งแต่ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไป จนถึงโรคที่ซับซ้อน ยากต่อการรักษา และมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง จึงจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนผู้เจ็บป่วยและด้อยโอกาสได้เข้ารับการบำบัดรักษาโรคให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

 

 

Facebook Comments

Related post