Digiqole ad

“ม.กรุงเทพธนบุรี” เดินหน้าจัดประชุมปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

 “ม.กรุงเทพธนบุรี” เดินหน้าจัดประชุมปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานการประชุมทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

Advertisement
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ข้อแนะนำ เพื่อการปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ และให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับกลุ่มงาน และระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกระดับ และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การประชุมทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online และ Onsite อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post