Digiqole ad

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพร และ ส.ค.ส. แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพร และ ส.ค.ส. แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
Social sharing
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทย ความว่า
“บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดี ให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุขความเจริญ ความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลและของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เข้ามาแผ้วพลาดเราทุกคนยิ่งจะต้องร่วมมือกัน ด้วยความรักความสามัคคีคความอดทน และความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย ทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจากการที่เรา มิเพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญ ของแต่ละบุคคล แต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมือง เราจึงสามารถร่วมมือกัน ผ่านพ้นอุปสรรค และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้อย่างสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี”
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีความสุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งมีกำลังใจมีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา ที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซี่งจะนำความสุขมาให้ตนเองและส่วนรวมตลอดไป”
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 แก่ปวงชนชาวไทย โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย วปร. และตราพระนามาภิไธย สท.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย สมเด็จเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพร มีข้อความว่า พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย
Facebook Comments

Related post