Digiqole ad

WRS จับมือ MOU มทร.กรุงเทพ และ Tiny MakeUp สร้างหลักสูตรซอล์ฟสกิลพลังคนรุ่นใหม่ สภาอุตฯดัน เตรียมเสนอ อว.

 WRS จับมือ MOU มทร.กรุงเทพ และ Tiny MakeUp สร้างหลักสูตรซอล์ฟสกิลพลังคนรุ่นใหม่ สภาอุตฯดัน เตรียมเสนอ อว.
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ บริษัทเวิร์ดรีวอร์ดโซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ Tiny MakeUp Academy โดยมีผู้แทนคณะทำงานภายใต้ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม และผู้แทนคณะทำงานวุฒิสภาด้านการอุดมศึกษา ร่วมสนับสนุนและเป็นสักขีพยาน ซึ่งการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพลังคนรุ่นใหม่ด้านซอล์ฟสกิลเพื่อตอบโจทย์นโยบายของการพัฒนากำลังคนของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยภายในงานได้มีการสาธิตการเรียนด้านผู้นำโปรโตคอลและการเปิดวีดีทัศน์การจัดหลักสูตร ๑ วัน นอกไปจากนั้น ในขอบข่ายความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการสร้างงานวิจัย การบริการวิชาการสำหรับประชาชน การสร้างงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์นโยบายการดำเนินงานด้านซอล์ฟพาวเวอร์อีกด้วย

ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี มณเธียร โอทองคำ ประธานคณะทำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำสมาชิกวุฒิสภา

2. คุณ ณ ภัทร ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้แทนคณะทำงานในกำกับของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

3. คุณชมบงกช อู่สวัสดิ์ กรรมการบริษัท Tiny MakeUp จำกัด

4. รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

5. คุณจักรพันธ์ รัตนเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WRS Group

6. ดร.วิบูลย์ รักศาสน์เจริญผล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ โคตรถา เลขานุการคณะทำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post