Digiqole ad

“WHO” ผนึกพลังนักวิชาการไทย เสนอมาตรการ “ลดเค็ม ลดโรค ลดตาย ในภาวะวิกฤตโควิด 19”

 “WHO” ผนึกพลังนักวิชาการไทย เสนอมาตรการ “ลดเค็ม ลดโรค ลดตาย ในภาวะวิกฤตโควิด 19”
Advertisement

เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข (IHPP) ได้ร่วมเสวนาเรื่อง“เสนอมาตรการลดเค็ม ลดโรค ลดตาย ในภาวะวิกฤตโควิด 19” เสนอให้รัฐจัดให้มีฉลากคำเตือนหน้าซองบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อมุ่งให้ผู้บริโภคได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่ไม่เค็ม มีปริมาณโซเดียมต่ำ โดย ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ ได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ประชาชนต้องกักตัว มีหลายคนกังวลใจว่าประชาชนไทยมีอาจต้องบริโภคอาหารที่เค็มที่นำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไตและโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น นำมาสู่การเสวนาครั้งนี้

Advertisement

Dr. Renu Garg ผู้แทนองค์การอนามัยโลก(WHO) ประจำประเทศไทยกล่าวถึงสถานการณ์โลกเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อและการบริโภคโซเดียมว่าการบริโภคโซเดียมสูงส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ความดันโลหิตสูงและเกิดภาวะหัวใจวาย นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้เกิดโรคไตและมะเร็งกระเพาะอาหารได้ ปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมมากเป็น 2 เท่า เกินกว่าปริมาณโซเดียมที่WHOแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินวันละ5 กรัมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยหนุ่มสาว ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีพฤติกรรมบริโภคอาหารรสเค็ม  จากข้อมูลอุบัติการณ์เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกในกลุ่มคนอายุน้อย และ 3 ใน 4 ของประชากรเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การลดบริโภคโซเดียมนอกจากจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งทาง WHO ได้แนะนำมาตรการควบคุมการบริโภคโซเดียมอาทิ การห้ามโฆษณา การมีฉลากอาหารที่ชัดเจน การเก็บภาษีอาหารสำเร็จรูป การให้ความรู้แก่ประชาชน และการเฝ้าระวังติดตาม ซึ่งจะต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กันข้อมูลจากทั่วโลกพบว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประชาชนมีการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดขนม รวมไปถึงอาหารแปรรูปกันมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับการมีโรคไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง เป็นโรคประจำตัว ดังนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19และการควบคุมโรคไม่ติดต่อจึงเป็นปัญหาที่ควรหาทางแก้ไขในขณะนี้

คุณศศิภาตา ผาตีบ นักวิชาการจากสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่าโรคไตเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคเค็มมากเกินไป จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ป่วยโรคไตเลือกบริโภคอาหารได้ยากขึ้นหรืออาจเลือกบริโภคไม่ได้เลยจึงต้องบริโภคอาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทานซึ่งพบว่ามีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตวายในช่วงวิกฤตโควิด-19  ซึ่งสถานที่ล้างไตหลายแห่งปิดตัวเนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทำให้สำหรับผู้ป่วยโรคไตมีอาการหนักขึ้น ทางสมาคมฯ ได้พยายามเผยแพร่ความรู้เรื่องผ่านเพจของสมาคมฯ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการบริโภคอาหารเค็ม โซเดียมสูง เพราะผู้ป่วยไปฟอกเลือดที่หน่วยบริการได้ลำบากในช่วงนี้

ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าปัญหาการบริโภคโซเดียมที่สูง เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทำทุกทางและเป็นประเด็นที่น่ากังวลในกลุ่มคนอายุน้อยและกลุ่มชุมชนเมือง ทั้งนี้มาตรการในการควบคุมการบริโภคโซเดียมจะต้องพิจารณาความคุ้มค่าและมีประสิทธิผลสูงซึ่งมี 4  มาตรการคือ (1) สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสูงปรับสูตรอาหาร (2) การควบคุมปริมาณโซเดียมในสถานประกอบการที่ให้บริการอาหาร เช่น โรงเรียน ซึ่งหากเด็กติดเค็มจะส่งผลกระทบในระยะยาว (3) การรณรงค์สาธารณะอย่างมีเป้าหมาย และ(4) การติดฉลากอาหารหน้าบรรจุภัณฑ์(Front-of-package labelling)ซึ่งในประเทศไทยมีการออกฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ Healthier Choice และฉลาก monochrome GDA  แต่ดูเหมือนว่าฉลากที่ใช้อยู่ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไม่ชัดเจนจึงเสนอใช้มีการพัฒนารูปแบบฉลากอาหารเพิ่มเติม เช่น ฉลาก GDA ไฟจราจร และ ฉลากคำเตือน (Warning labelling)ที่มีหลักฐานวิชาการว่าสามารถช่วยในการตัดสินใจเลือกชื้อของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นทั้งนี้มาตรการเรื่องฉลากอาหารต้องทำคู่กับกลุ่มมาตรการทั้ง 3 อย่างข้างต้นจึงจะเกิดประสิทธิผลสูงในการลดบริโภคเค็ม

Dr. RenuGarg เห็นด้วยกับ ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการบริโภคโซเดียมด้วยฉลากคำเตือน (Front-of-package warning labelling) โดยต้องทำควบคู่กับกลุ่มมาตรการต่าง ๆ จะทำให้ผู้บริโภคและกลุ่มเด็กตัดสินใจเลือกบริโภคได้ดีขึ้น  และในวิกฤตโรคระบาดที่คนต้องกักตัวอยู่บ้านและบริโภคอาหารบรรจุภัณฑ์จำนวนมากการมีภาคคำเตือนบนหน้าซองจะมีส่วนช่วยลดการบริโภคเกลือ โซเดียมของประชาชนไทย จึงอยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลดำเนินการออกมาตรการต่างๆที่มีประสิทธิผลสูงเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนไทย ลดเค็ม ลดโรค ลดตายจากโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และ โรคหัวใจและหลอดเลือดในช่วงวิกฤตโควิด 19

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/gmONt

Related post