Digiqole ad

“WETDA” ประกาศผลแข่งขัน CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์ ทีมแอสเตอร์ จาก สจล. คว้ารางวัลสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ปี 64

 “WETDA” ประกาศผลแข่งขัน CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์ ทีมแอสเตอร์ จาก สจล. คว้ารางวัลสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ปี 64
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดแข่งขัน ETDA Business Hackathon “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์” เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ 10 ทีมสุดท้ายประลองไอเดียเข้มข้น เฟ้นหาสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ในที่สุด ทีมแอสเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลรวมนับแสนบาท พร้อมโอกาสร่วมพัฒนา พาสินค้า บริการชุมชนโกออนไลน์อย่างยั่งยืน

นายชัยวุฒิ ธนานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม (ดีอีเอส) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เนื่องในพิธีประกาศผลรางวัลชนะเลิศกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน (Workforce) ด้านดิจิทัลควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีและบริการด้านดิจิทัล สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลฯ โดยหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าดำเนินงานเพื่อวางโครงสร้างด้านสารสนเทศและปูฐานความรู้ สู่การเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ราคาถูก ชุมชนเข้าถึงได้ง่าย ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมส่งเสริมการพัฒนา เมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand) เพื่อสร้างเมืองยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ และสานต่อ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนกว่า 500 แห่งทั่วประเทศและมีแผนขยายไม่น้อยกว่า 2,520 แห่งในอนาคต เป็นต้น โดย ETDA นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญ ที่ไม่เพียงส่งเสริม สนับสนุนให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือเท่านั้น แต่ยังร่วมพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน อีคอมเมิร์ซ ผ่านการจัดทำหลักสูตร EASY: e-COMMERCE เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ และผู้สนใจ ก่อนลงสนามสอบขอใบรับรองสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งยังสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชน ควบคู่กันไปด้วยการดำเนินโครงการ Internet for Better Life ที่ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ กลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ โดย Business Hackathon กับกิจกรรม “Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์” ที่ ETDA จัดขึ้นครั้งนี้ จะไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมที่เฟ้นหาเพียงสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคิด

ต่อยอดในการผลักดันแนวทางการทำธุรกิจเพื่อชุมชนและคนทุกกลุ่มที่จะสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ พร้อม ๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ได้สะท้อน ให้เห็นว่า “คน” ที่มีศักยภาพและความสามารถ ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะเดียวกันการจัดอันดับความสามารถการแข่งขัน ด้านดิจิทัล (IMD World Digital Competitiveness Ranking) ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 39 ของโลก ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2562 ซึ่งยังจำเป็นต้องพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น การฝึกอบรม การศึกษา ทัศนคติการปรับตัว และความคล่องตัวทางธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การส่งเสริมภาคธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งผลักดัน เพื่อขยับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นด้วย

ขณะที่ นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA Business Hackathon “CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์” ถือเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมากจากโครงการโค้ชดิจิทัลชุมชนที่ ETDA ได้ลงพื้นที่พัฒนาทักษะด้านอีคอมเมิร์ซแก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศให้พวกเขากลับไปเป็นโค้ชส่งต่อความรู้แก่คนในครอบครัว และคนในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งกิจกรรม“CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์” จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เหล่าโค้ชดิจิทัลชุมชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะได้มาประลองไอเดียในการสร้างแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซต่อยอดพาสินค้า บริการชุมชนโกออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ สู่การเป็นต้นแบบหรือโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชนที่นำไปพัฒนาต่อยอด ขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยเหล่าโค้ชดิจิทัลและทีมคนรุ่นใหม่ เกิดการนำไปปฏิบัติใช้จริงและกลายเป็นแผนธุรกิจฯ ที่ทุกคนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งตั้งแต่ดำเนินกิจกรรมในรอบคัดเลือกนั้น มีทีมโค้ชดิจิทัลชุมชนและคนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันกว่า 200 ทีม โดยคณะกรรมการรอบคัดเลือกได้คัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายที่มีผลงานเข้าตา และได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในรูปแบบ Business Hackathon และ Pitching กันต่อในรอบชิงชนะเลิศนี้ ซึ่งระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนที่ผ่านมาทั้ง 10 ทีมได้ร่วมสร้างสรรค์แผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชนกันอย่างเข้มข้น ภายใต้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งจากในและนอก ETDA เองที่มาร่วมลับคมไอเดียตลอด 2 วัน และทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการร่วมกันคิดของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ผู้แข่งขันยังได้มีการนำแนวคิดของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างน่าสนใจภายใต้บริบทของไทยและการคำนึงถึงปัจจัยทางด้านตลาดทางออนไลน์ด้วย และในวันนี้ (10 กันยายน) สำหรับรอบตัดสิน เราได้เปิดโอกาสให้ทุกทีมได้นำเสนอผลงานแผนธุรกิจฯ รวมถึงแนวคิด ในการเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์แผนธุรกิจทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), คุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน,คุณวรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), คุณ อัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และคุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA โดยเกณฑ์การพิจารณาในการแข่งขันในรอบสุดท้ายจะมีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น แนวคิดธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Covid-19) ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างเรื่องรายได้ คุณภาพชีวิต และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของชุมชน นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความเหมาะสมของโมเดลธุรกิจกับวิถีชุมชนไทย การใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ควบคู่ไปกับวิธีการนำเสนอที่มีความดึงดูด และน่าสนใจ เป็นต้น

โดยจากการตัดสินร่วมกันของคณะกรรมการทุกท่าน พบว่า ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีมแอสเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีม Energen จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ ทีมชิบะคุง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนอีก 7 ทีมที่เหลือ ได้แก่ 1. ทีม Winner Winner 2. ทีมผีเสื้อ 4 ตัว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3 .ทีมวาโนะคุนิ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.ทีม 4 Husman Marketing จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 5. ทีมชายสี่บะหมี่โหน่ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. ทีม OMENTITES จากมหาวิทยาลัยมหิดล 7. ทีม WAIROONIE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กิจกรรมในปีนี้ถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก และ ETDA เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนไทยได้จริง สำหรับในปีต่อไป ETDA จึงวางแผนในการผลักดันการดำเนินงานในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด หรือรับชมการประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการ ETDA Business Hackathon กิจกรรม “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์” ย้อนหลัง ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand หรือ LINE : @etdahackathon หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2346- 9000 หรือ โทร. 083 327- 5085

Facebook Comments

Related post