Digiqole ad

“The Most Powerful Brands of Thailand 2022” 30 แบรนด์สุดแกร่งในไทย

 “The Most Powerful Brands of Thailand 2022”  30 แบรนด์สุดแกร่งในไทย
Social sharing
Digiqole ad

 ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand 2022” ใน 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมี .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้บริหารแบรนด์ รวม 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อชี้นำสังคม ซึ่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ทุก 2 ปี โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6  

 โดยความแข็งแกร่งของแบรนด์มาจากการประเมินซึ่งครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้าน Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วน

“การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศที่ใช้กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดถึงกว่า 24,000 ตัวอย่างครอบคลุม 14 จังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นงานวิจัยที่คณะภาคภูมิใจ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการสร้างแบรนด์ ของภาคธุรกิจ”รศ.ดร.วิเลิศกล่าว

กิจกรรมในงาน ได้จัดเสวนาถอดรหัสบทเรียนจากงานวิจัยนี้ ในหัวข้อที่น่าสนใจคือ  The POWERFUL ECOSYSTEM FOR BRANDING” โดยรศ. ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ รองศาสตราจารย์ ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ รองประธานหลักสูตร MBM” ซึ่งเป็นการถอดรหัสบทเรียนจากงานวิจัยนี้เพื่อทราบถึงขุมพลังอันนำไปสู่ความสำเร็จของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ จำนวน 30 แบรนด์ ซึ่งนอกจากการวิจัยเชิงQuantitative โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าทั่วประเทศเพื่อหาสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแล้วคณะผู้วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารแบรนด์เหล่านี้ เพื่อทราบถึงกลยุทธ์อันนำไปสู่ความเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งแม้แต่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยความผันผวนของโลก สุดยอดแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังคงประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้น

รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงที่มาของงานวิจัยนี้ว่า เนื่องด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภัยธรรมชาติ และความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อวิถีชีวิตของประชาชน และรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้บริหารที่ต้องออกแบบกลยุทธ์เพื่อนำพาธุรกิจฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในการศึกษาปีนี้ คณาจารย์ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มเติมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตใหม่ที่มีความเป็นดิจิทัลเพื่อให้ได้ข้อมูลเหมาะกับยุคสมัยและสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางการตลาดแง่มุมต่าง ๆ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ศึกษาทางด้านการตลาดให้สามารถเข้าใจถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจที่หลากหลายได้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษายังคงยึดหลักความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ด้วยขนาดตัวอย่างที่มากถึง 24,000 ตัวอย่าง จากทุกส่วนของประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,000 ตัวอย่าง และอีก  12,000 ตัวอย่างใน 13 จังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในทุกภาคทั่วประเทศ ทำการเก็บด้วยการกำหนดโควตากับผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-69 ปี ที่มีการกระจายเพศและช่วงอายุอย่างทั่วถึง อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆด้วยตนเอง  จึงถือเป็นการประเมินแบรนด์ที่มีการ                 แท้จริง

รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand  จึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม

Facebook Comments

Related post