Digiqole ad

STAR เปลี่ยนชื่อเป็น “สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น” ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SSS”

 STAR เปลี่ยนชื่อเป็น “สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น”  ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SSS”
Social sharing
Digiqole ad

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (SSS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564  ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท จากเดิมบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)” และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 1  ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Star Sitthi Solution Public Company Limited” และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1.,2. และข้อ 47. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทฯ ดังกล่าว

ในการนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

พร้อมกันนี้บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “STAR” เป็น “SSS” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ วันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Facebook Comments

Related post