Digiqole ad

“SN Group”เปิดเวทีระดมสมองปูเส้นทางพัฒนาทรัพยากรน้ำยั่งยืน ดึงเยาวชนแข่ง Board Game Water Journeyปั้นผู้นำทางความคิดอนุรักษ์น้ำ

 “SN Group”เปิดเวทีระดมสมองปูเส้นทางพัฒนาทรัพยากรน้ำยั่งยืน ดึงเยาวชนแข่ง Board Game Water Journeyปั้นผู้นำทางความคิดอนุรักษ์น้ำ
Social sharing
Digiqole ad

SN Group”เปิดเวทีระดมสมองปูเส้นทางพัฒนาทรัพยากรน้ำยั่งยืน ดึงเยาวชนแข่ง Board Game Water Journeyปั้นผู้นำทางความคิดอนุรักษ์น้ำ

SN Group จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเวที “Water Journey ระดมความเห็น Net Zero Water กับเส้นทางบริหารจัดการน้ำภายใต้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดการใช้น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สร้างการตระหนักรู้ให้เยาวชนผ่านบอร์ดเกมสื่อการสอนยุคใหม่ Board Game Water JourneyWater Journey” จุดประกายสู่การเป็นผู้นำความคิด อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรุ่นเยาว์ ปลุกจิตสำนึกใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืน

นางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในเครือ SN Group ผู้นำธุรกิจน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรระดับประเทศ The leader in water and Environmental Solutions ในเครือ SN Group องค์กรผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรมากว่า 60 ปี เปิดเผยว่า  SN Group ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดเวที Water Plearn journey นวัตกรรม เล่นและเรียน เพื่อออกแบบเส้นทางจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” โดยภายในงานจะมีเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ Net Zero Water กับความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับกิจกรรมการแข่งขันบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา “Water Journey”  ซึ่งเวทีครั้งนี้เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในการดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มามีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ  โดยเฉพาะจากภาวะโลกร้อนที่อาจจะเป็นวิกฤติได้ในอนาคต เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิต ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การรีไซเคิลน้ำ การลดใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาแหล่งน้ำจากธรรมชาติให้คงอยู่แบบยั่งยืน  

“แหล่งน้ำจืดบนโลกมีเพียง 3% และมีเพียง 1%  ที่เป็นน้ำจืดที่นำมาใช้ประโยชน์ได้แต่บางส่วนก็ยังมีการปนเปื้อนของมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และน้ำเสียจากครัวเรือน ทำให้ประชากรโลกมากถึง 11% ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภคแล้วเรายังเผชิญกับภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะภัยแล้งที่อาจกระทบ

ให้การขาดแคลนน้ำมีมากขึ้น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจึงเป็นเรื่องของทุกคนโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก
ต่างมุ่งสู่ Net Zero Water เพื่อลดใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับ
SN Group ที่มุ่งสู่แนวทางดังกล่าวเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน” นางเกตุวลีกล่าว

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา “Water Journey” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชน นักเรียนในระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 40 ทีม เพื่อค้นหาทีมที่ชนะเลิศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวของภาคเยาวชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าของทรัพยากรน้ำ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ไปยังระดับสถาบันครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรน้ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างนักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรุ่นเยาว์ในสังคมได้ต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันบอร์ดเกมส์ ประกอบด้วย

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารี

4. รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลและ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง

นางสาวสุทธิพัณ พิศาลบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ เอสเอ็น กรุ๊ป กล่าวว่า เราได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนใจทำบอร์ดเกม
เพื่อการศึกษา นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญ และขอชื่นชมนักเรียน และเยาวชน คณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ
เข้าร่วมการแข่งขัน Board Game Water Journey” และขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะนับได้ว่าทุกทีมเป็นผู้ชนะในการเป็นผู้นำทางความคิดที่มุ่งมั่นในผนวกองค์ความรู้ความเข้าใจจากเกมส์ ตั้งแต่วัฏจักรน้ำ การอนุรักษน้ำ การพัฒนาคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และเรียนรู้การใช้น้ำอย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและจิตสำนึก ในการช่วยดูแล รักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณทาง Icon Siam ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม SN Group องค์กรผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร มากว่า 60 ปี มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท ที่มุ่งไปสู่การสร้างคนในสังคม และเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิด “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ” ที่ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป

 

 

“SN Group”เปิดเวทีระดมสมองปูเส้นทางพัฒนาทรัพยากรน้ำยั่งยืน ดึงเยาวชนแข่ง Board Game Water Journeyปั้นผู้นำทางความคิดอนุรักษ์น้ำ

Facebook Comments

Related post