Digiqole ad

SME D Bank เปิดระดมทุน ‘เงินฝาก ESG’ หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 SME D Bank เปิดระดมทุน ‘เงินฝาก ESG’ หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

SME D Bank ประกาศความสำเร็จ “สถาบันการเงินแห่งแรกของไทย” ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก ESG ระดมเงินทุน 1,000 ล้านบาท หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ยกระดับธุรกิจคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เติบโตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยยุคใหม่ ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) โดยให้ความสำคัญสูงสุดกำหนดเป็น “วาระแห่งชาติ” ดังนั้น SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไทย ขานรับนโยบายดังกล่าว ที่ผ่านมา ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ BCG Loan วงเงิน 11,000 ล้านบาท และล่าสุด ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) จัดทำกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) ตามมาตรฐานสากล ซึ่งธนาคารคำนึงถึงแนวทางของ ESG ทั้งการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) รับผิดชอบต่อสังคม (Social) และยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อพัฒนากระบวนการระดมทุนทั้งในรูปแบบพันธบัตรและผลิตภัณฑ์เงินฝาก นำไปปล่อยสินเชื่อ สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยยกระดับสู่ BCG Model ต่อไป ก่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้ง มีบริษัท DNV Business Assurance Australia จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการอิสระ (External Reviewer) ทำการสอบทานและรองรับว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลทุกประการ

จากการพัฒนากระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้ SME D Bank เป็น “สถาบันการเงินแห่งแรกของไทย” ที่สามารถออก “ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ESG” เพื่อระดมทุนได้สำเร็จ เบื้องต้น เปิดรับฝาก วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.2% ต่อปี ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนเอสเอ็มอียกระดับสู่ BCG Model เช่นกัน เข้าฝากเงินจนเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย และโรงพยาบาลท้องถิ่น ซึ่งในอนาคต ธนาคารจะดำเนินการเปิดระดมเงินทุนเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบพันธบัตรและผลิตภัณฑ์เงินฝาก ตามกรอบ ESG ต่อไป

“SME D Bank ให้ความสำคัญสูงสุดในการส่งเสริมเอสเอ็มอีสู่ BCG Model เราจึงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการระดมทุนเงินฝาก ESG เพื่อหาแหล่งทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นของโลกแห่งอนาคต นำไปสนับสนุนเอสเอ็มอีผ่านรูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ ช่วยให้เอสเอ็มอีเกิดความเข้มแข็ง และเมื่อเอสเอ็มอีเข้มแข็งแล้ว จะรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่กันทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม” นางสาวนารถนารี กล่าว

Facebook Comments

Related post