Digiqole ad

SME D Bank รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์” ประจำปี 2566

 SME D Bank รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์” ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) ประเภท “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์” ประจำปี 2566

จากการพิจารณาและคัดเลือกของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล จัด ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

รางวัลที่ได้รับเป็นผลจาก SME D Bank ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมและมอบสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น อบรมเติมทักษะที่สำคัญให้แก่พนักงาน ปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศ และมีช่องทางให้พนักงานเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรถึงผู้บริหารได้โดยตรง บริการตรวจสุขภาพประจำทุกปี และจัดสรรผลตอบแทนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นต้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน อีกทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ก่อให้เกิดพลังแห่งสามัคคี ช่วยขับเคลื่อนการทำงานของ SME D Bank ให้เปี่ยมประสิทธิภาพ สามารถเป็นกำลังสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Facebook Comments

Related post