Digiqole ad

“Smart Classroom” ม.ราชภัฏภูเก็ต นำเสนอเทคโนโลยีห้องเรียนสำหรับครูอันดามัน

 “Smart Classroom” ม.ราชภัฏภูเก็ต นำเสนอเทคโนโลยีห้องเรียนสำหรับครูอันดามัน

(15 มกราคม 2564) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการนำเสนอ “ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการผลิตและพัฒนาครูเขตอันดามัน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการผลิตและพัฒนาครูเขตอันดามัน ณ ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารครุเฉลิมรัช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Advertisement

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงการพัฒนาห้องเรียนดังกล่าว ว่า “คณะครุศาสตร์มีนโยบายพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนา โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาครู และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ ห้องเรียนต้นแบบของคณะครุศาสตร์ ได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีในการสนับสนุนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Smart Classroom ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์สื่อสารไอที การถ่ายทอดสดการสอนแบบสตรีมมิ่ง การนำเสนอสื่อการสอนมัลติมีเดีย นับเป็นห้องเรียนไร้กรอบที่ทางคณะครุศาสตร์ จะนำมาใช้พัฒนาคุณภาพในการบ่มเพาะนักศึกษาสายครู ควบคู่กับภารกิจการให้บริการวิชาการแก่ครูอันดามัน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

มหาวิทยาลัยที่สร้าง ”ตัวตน” ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก https://www.pkru.ac.th/th/
#Anniversary 50th PKRU
#PKRU
# We are PKRU
#งานเลขานุการผู้บริหาร
#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post