Digiqole ad

“SAV” หุ้นวิทยุการบินที่ครอบครองน่านฟ้ากัมพูชา เตรียมเข้า IPO ใน SET

 “SAV” หุ้นวิทยุการบินที่ครอบครองน่านฟ้ากัมพูชา เตรียมเข้า IPO ใน SET
Social sharing
Digiqole ad

โบรคเกอร์มองหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 คลี่คลาย ส่งผลให้สายการบินทั่วโลกกลับมาดำเนินการได้ปกติ ช่วยหนุน SAV ในฐานะ HOLDING COMPANY ที่ถือหุ้น 100% ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งประกอบธุรกิจดำเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ ในประเทศกัมพูชาทุกสนามบินแต่เพียงผู้เดียวโดยมีสัมปทานถึงปี2594 SAV พร้อมเข้าระดมทุนใน SET หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ หลังจากที่ชำระเงินกู้คืนทั้งหมด SAV จะมีฐานะการเงินแข็งแกร่งโดยมีสถานะเป็น NET CASH สามารถจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ตลอดอายุสัมปทานที่เหลืออีก 28 ปี ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธี DCF ได้มูลค่าตลาด 16,000 ล้านบาท

SAV ครองน่านฟ้ากัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SAV) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายเมื่อ 22 ส.ค. 2560 โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) เพื่อดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ ปัจจุบันได้มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) เพียงบริษัทเดียวซึ่ง CATS เป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา โดยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจดำเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาทุกสนามบินแต่เพียงผู้เดียวโดยมีสัญญาสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาลประเทศกัมพูชา เริ่มทำสัญญาสัมปทานในปี 2544 และเริ่มนับอายุสัมปทานตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2594

ปัจจุบัน CATS เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider : ANSP) แต่เพียงรายเดียวสำหรับทุกสนามบินในประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีสนามบิน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International Airport) สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ (Siem Reap International Airport) และสนามบินนานาชาติสีหนุ (Sihanouk International Airport) ซึ่งเป็นสนามบินที่ให้บริการการบินทั้งในและระหว่างประเทศ รวมไปถึงสนามบินพระตะบอง (Battambang Airport) สนามบินเกาะกง (Koh Kong Airport) และสนามบินสตึงเตรง (Stung Treng Airport) ซึ่งให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ 

งานควบคุมการจราจรทางอากาศของ CATS สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

  1. การควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control Service)

เป็นการบริการสำหรับอากาศยานที่กำลังปฏิบัติการ ณ บริเวณสนามบิน โดยเป็นการจัดลำดับการขึ้นลงของอากาศยาน การให้คำอนุญาตในการติดเครื่องยนต์ของอากาศยาน (Start-up Engine) และการให้คำอนุญาตในการขับเคลื่อน (Taxi) รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในเขตพื้นที่ขับเคลื่อน (Movement Area) ได้แก่ ทางขับ (Taxi way) ทางวิ่ง (Runway) และลานจอด (Apron)รวมทั้งในวงจรการบิน (Traffic Pattern) บริเวณใกล้เคียงสนามบิน (Aerodrome Vicinity) ทั้งนี้ การบริการในส่วนนี้ ดำเนินการโดยหอบังคับการบิน (Aerodrome Control Tower) ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบภายในรัศมี 10 ไมล์ทะเล (Nautical Miles) จากสนามบิน จากพื้นดินจนถึงระยะความสูงประมาณ 3,000 ฟุต

  1. การบริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Office)

การบริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service) เป็นการบริการสำหรับอากาศยานที่กำลังทำการบินเข้า-ออกระหว่างสนามบินกับเส้นทางบินที่กำหนดไว้ในแผนการบิน (Flight Plan) ซึ่งเป็นการให้บริการที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ถูกส่งต่อมาจากส่วนงานGround Controller ที่ให้คำอนุญาต (Clearance) แก่อากาศยานในการยกตัวเครื่องสำหรับ Takeoff และเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศยานชนกันในอากาศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดให้ใช้เส้นทางการบินของอากาศยานแต่ละลำ รวมถึงจัดลำดับในการเข้าไปลงที่สนามบิน ซึ่งต้องมีระยะห่างในทางระดับ (Horizontal Separation) อย่างน้อย 5 ไมล์ทะเล หรือกำหนดให้ใช้ความสูงต่างกัน (Vertical Separation) อย่างน้อย 1,000 ฟุต อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ระบบติดตามอากาศยาน เช่น เรดาร์ (Radio Detection and Ranging: Radar) ในการให้คำอนุญาตดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ข่าวอากาศ (Meteorological Information) เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่ CATS Building ณ กรุงพนมเปญ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบภายในรัศมี 30 ไมล์ทะเล (Nautical Miles) จากสนามบิน ความสูงระดับ 3,000 – 10,000 ฟุต

  1. การบริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service)

การบริการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service) เป็นการให้บริการสำหรับอากาศยานที่บินอยู่ตามเส้นทางบินภายในอาณาเขตแถลงข่าวการบินพนมเปญ โดยมีการให้คำอนุญาต (Clearance) ในการใช้ความสูงและบินตามเส้นทางบินที่กำหนดไว้ และเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศยานชนกันในอากาศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดให้ใช้เส้นทางการบินของอากาศยานแต่ละลำ ซึ่งต้องมีระยะห่างในทางระดับ (Horizontal Separation) อย่างน้อย 5 ไมล์ทะเล หรือกำหนดให้ใช้ความสูงต่างกัน (Vertical Separation) อย่างน้อย 1,000 ฟุต อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ระบบติดตามอากาศยานเช่น เรดาร์ (Radio Detection and Ranging: Radar) ในการให้คำอนุญาตดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ข่าวอากาศ (Meteorological Information) เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Center : Phnom Penh Area Control Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่ CATS Building กรุงพนมเปญ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ความสูง 10,000 ฟุต ขึ้นไป

เนื่องจาก CATS เป็นผู้ได้รับสัมปทานให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับเขตน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงรายเดียว โดยมีระยะเวลาสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในปี 2594 จึงถือได้ว่า CATSเป็นธุรกิจผูกขาด (monopoly) โดย CATS ได้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชามาตั้งแต่ปี 2545 – ปัจจุบัน จึงทำให้ CATS มีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจดังกล่าวสำหรับประเทศกัมพูชาเป็นอย่างดี โดยมีประวัติการดำเนินงานที่ดีและเป็นที่น่าเชื่อถือต่อรัฐบาลประเทศกัมพูชา จึงทำให้ CATS ได้รับการต่ออายุสัญญาสัมปทานจากสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (State Secretariat of Civil Aviation : SSCA) มาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง นับจากได้รับสัมปทานครั้งแรกเมื่อปี 2545 โดยสัมปทานสิ้นสุดเดือนตุลาคม พ.ศ. 2594

 

Facebook Comments

Related post