Digiqole ad

NT เดินหน้ายกระดับศักยภาพบริการ ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล จับมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนร่วมสรรสร้างแนวทางขับเคลื่อนนโยบายในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

 NT เดินหน้ายกระดับศักยภาพบริการ ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล จับมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนร่วมสรรสร้างแนวทางขับเคลื่อนนโยบายในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยภารกิจสำคัญในการเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่จะนำประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากร NT มีพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมและดิจิทัล และบริการที่สามารถตอบสนองการใช้บริการของประชาชน หน่วยงาน หรือ ภาคอุตสาหกรรมทุกแขนงแล้ว NT ยังมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน เป็นต้น

 

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง NT กับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และศักยภาพในการบริการภาคธุรกิจและประชาชนให้กับหน่วยงานภาครัฐไทย ทั้งการทำ Digital Transformation และการยกระดับทักษะทางดิจิทัล และสร้างคามเข้มแข็งให้กับชุมชน ประเทศชาติในทุกๆด้าน รวมไปถึงการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และความร่วมมือด้านโอกาสเชิงธุรกิจ “ที่ผ่านมา NT ได้ให้บริการทั้งโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure และบริการโทรคมนาคมและดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมุ่งยกระดับรูปแบบวิธีการทำงานและบริการที่ทันสมัยมีศักยภาพ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ที่สำคัญ NT พร้อมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในมิติต่างๆ อาทิ การปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย เพื่อให้ NT เดินหน้าและแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมใช้งานนวัตกรรม ทั้งคลาวด์, Modern Workplace, การวิเคราะห์ข้อมูล, AI หรือ IoT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยรากฐานที่มั่นคงจากมาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัย ยกระดับระบบงานสู่ความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร การพัฒนาทักษะด้านคลาวด์ พร้อมด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล ด้วยการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในอนาคตแก่บุคลากรของ NT ในทุกระดับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาโซลูชั่น และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วขึ้นอีกด้วย”

นอกจากนั้น NT จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร และพันธมิตรบูรณาการ ประยุกต์ใช้ เพื่อร่วมพัฒนาโซลูชั่นและโมเดลธุรกิจใหม่ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐต่อบริการด้านข้อมูล การเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันข้ามหน่วยงาน การดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และโซลูชั่น 5G เป็นต้น การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมของเรา รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงธุรกิจที่แข็งแกร่งร่วมกับ NT และยังจะได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภาครัฐ และกลุ่มลูกค้าของ NT ได้อย่างเหมาะสม ทำให้ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญของเราในการมีส่วนร่วมในการยกระดับศักยภาพของประเทศไทย ผ่านการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของเรามาต่อยอดในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ NT เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ

Facebook Comments

Related post