Digiqole ad

NT สร้างความเท่าเทียม เข้าถึงเทคโนโลยีคนไทยยกระดับคุณภาพชีวิต

 NT สร้างความเท่าเทียม เข้าถึงเทคโนโลยีคนไทยยกระดับคุณภาพชีวิต
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้นำด้านบริการโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยให้การสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในหลายมิติ ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมีการกระจายรายได้โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง ด้วยการใช้ BCG Model ในการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดย NT มีโครงการสำคัญๆ ที่สนับสนุนภาครัฐเกี่ยวเนื่องกับการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศอาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการ Big Rock การให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือGovernment Data Center and Cloud Service (GDCC) โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ และ  โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินดาวเทียมภาครัฐ

โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการ Big Rockเป็นโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญสำหรับประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐได้ทัดเทียมคนในเมือง เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต อีกทั้ง ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถลดต้นทุนการทำธุรกิจได้โครงการเน็ตประชารัฐ หรือ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ NT เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายโครงข่าย Fiber Optic ไปยังพื้นที่ห่างไกล โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)  โดยวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงต่อจากโครงข่ายภาครัฐคือ NT ไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสาธารณะประจำหมู่บ้าน  

Facebook Comments

Related post