Digiqole ad

“NT” พร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยี 5G สร้าง Smart City เมืองอัจฉริยะ

 “NT” พร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยี 5G สร้าง Smart City เมืองอัจฉริยะ
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ผลักดันเมืองต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G ในการบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้สามารถดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี 5G ในการจัดการเมือง จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) หรือ NT เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉาง ให้กลายเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างชุมชนปลอดภัย สิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืน บริการด้านสาธารณสุขและระบบสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยเทคโนโลยี 5G แห่งแรกของประเทศไทย

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือรูปแบบของเมืองแห่งอนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อระหว่างประชาชน ชุมชน กับระบบงานบริการของทางภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเป็นเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบนั้น ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี (Internet of Things-IoT) ที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดายและรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ควบคู่กับการเก็บฐานข้อมูลโครงสร้างประชากรและข้อมูลทางภูมิศาสตร์จำนวนมหาศาล และนำมาวิเคราะห์แบบบูรณาการ ต่อยอดในการพัฒนานโยบายต่างๆของทางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเทคโนโลยี 5G ที่มีระบบการประมวลผลที่แม่นยำ และความเร็วในการเชื่อมต่อที่แรงกว่า 4G ถึง 100 เท่า ทั้งยังสามารถสร้างศูนย์รวมข้อมูล (Data center) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงสุด และสร้างแพลตฟอร์มแสดงผล ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 7 หรือ มอเตอร์เวย์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากมีศักยภาพเพียงพอในการเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ซึ่งในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงในย่าน ASEAN     ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งอนาคตที่อยู่ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยกระดับให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัลและการแพทย์ การบิน และโลจิสติกส์ โดยใช้ระบบอัจฉริยะครบวงจรด้วยเทคโนโลยี 5G

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) หรือ NT ได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสังคม รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต ภาคบริการ บนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยได้มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  พัฒนาสนามบิน อู่ตะเภา พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด และแหลมฉบัง, รถไฟทางคู่ รวมถึงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อื่นๆ ตลอดจนการลงทุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (S-curves) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักลงทุน เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีที่สุด และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และเมืองแห่งอุตสาหกรรมเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเมืองเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart City และ Smart Community จะทำให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และความปลอดภัย เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คู่ขนานกับการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนหรือเมืองที่น่าอยู่ มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งในด้านสาธารณูปโภคที่ครบครัน และมีความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต แต่ยังต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่มีคุณค่า และความโดดเด่นในด้านเกษตรกรรม ที่เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชั้นนำของประเทศหลากหลายชนิด และมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

Facebook Comments

Related post