Digiqole ad

Nova BUILD EXPO เปิดนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ 101 District และ EM District เป็น Sandbox

 Nova BUILD EXPO เปิดนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ 101 District และ EM District เป็น Sandbox
Social sharing

Digiqole ad

EEC Academy เปิดตัวแพลตฟอร์ม Nova BUILD EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI)

ได้แก่ อาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco system) อาคารที่ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และอาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-being) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

Nova BUILD EXPO

ดร. เกชา ธีระโกเมน The President of Nova BUILD เผยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรวมนวัตกรรมการออกแบบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ความคิดดีๆ ของศาสตร์ทั้งสี่ ที่จำเป็นของโครงการอสังหาริมทรัพย์มาไว้ในที่เดียว อันได้แก่ ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารและเทคโนโลยีอาคาร พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้นวัตกรรมล่าสุดของทุกศาสตร์ในที่เดียว พร้อมการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ด้านอาคารเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการของตน ลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลของการลงทุนที่สูงที่สุด

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 2566 คาดมูลค่าการก่อสร้างมูลค่าเติบโตอยู่ที่ 1.48 ล้านล้านบาท โดยการก่อสร้างหมวดภาคเอกชน ในปี 2566 คาดว่าขยายตัว อยู่ระดับ 6.03 แสนล้านบาท // โดย 60% ของอาคารสำนักงานให้เช่าที่ถูกพัฒนาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ได้รับการรับรองให้เป็นอาคารเขียว (อาคารที่ได้รับการ Certified ในการรักษาสิ่งแวดล้อม) และคาดว่าประมาณ 80% ของพื้นที่สำนักงานใหม่กว่า 1.67 ล้านตารางเมตร ที่จะแล้วเสร็จในอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะได้รับการรับรองเช่นกัน แสดงถึงแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นของอาคารเขียว และจะทำให้อาคารเขียวจะได้รับการรับรองในกรุงเทพฯ คิดเป็น 31% ของอุปทานทั้งหมด

นายกิตติคุณ คชเสนี Executive Director of Nova BUILD กล่าวการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิชาชีพฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่ดีเข้าสู่สังคม และปลูกฝังความรู้ความคิดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก กิจกรรมภายในงานจัดขึ้นให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspired) การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) และการแลกเปลี่ยนร่วมมือ (Engaged)

ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร Future Tales Lab by MQDC เผยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจากวิกฤต ในวันนี้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นวิกฤติ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆไป เราต้องใช้นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ให้ลูกหลานและ เจเนอเรชั่นในอนาคตได้


นายชานนท์ เอกรัตนากุล Project Executive Director เผย Nova BUILD EXPO บริหารจัดงานโดย EEC Academy บริษัทในเครือ EEC Engineering Network ผู้นำด้านการออกแบบทางวิศวกรรมงานระบบที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งทางภาคธุรกิจและภาครัฐมากมาย ทั้งในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดงานภายใต้แนวคิด “มหกรรมการแสดงนวัตกรรมอาคาร และความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของชีวิต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ คู่มือและเครื่องมือเพื่อให้เกิดการจัดงานอย่างอย่างยั่งยืน ได้กล่าวว่า “สสปน. กำหนดกลยุทธ์ใช้แนวคิดแนวปฏิบัติเรื่องความยั่งยืนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดงานของประเทศไทย เพื่อให้เป็นจุดขายของประเทศที่สามารถตอบสนองวาระสำคัญของประชาคมโลกซึ่งจะส่งผลให้สามารถดึงงานมาจัดในประเทศไทย และหนึ่งกลไกในการบรรลุเป้าหมายนี้ของ สสปน. คือการสนับสนุนการจัดงานที่สะท้อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคเอกชนไทย งาน Nova BUILD EXPO 2023 จึงมีความสำคัญในการช่วยเป็นกระบอกเสียงเรื่องความยั่งยืนในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมการจัดงานของไทยและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมไทยในตลาดโลกในฐานะของผู้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม”

Nova BUILD EXPO 2023 มหกรรมที่รวบรวมนวัตกรรมในทุกด้านที่สนับสนุนอาคารที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับอาคารที่ต้องการการรับรองจากมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ LEED, WELL, TREES Standards ซึ่งนวัตกรรมอาคารจะมีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นของมาตรฐาน อาทิ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกวัสดุประกอบอาคารเขียว การปรับปรุงสภาวะภายในอาคาร อันได้แก่ คุณภาพแสง คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง และอุณหภาพ เป็นต้น ซึ่งการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)
Nova BUILD EXPO เวที Networking ขนาดใหญ่ที่รวมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้เจ้าของผลงานนวัตกรรม หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ใช้นำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานวัสดุศาสตร์ งานเทคโนโลยีงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอาคาร งานบริหารและงานบริการเฉพาะในด้านต่างๆของอาคาร รวมกันในพื้นที่เดียว
กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน อาทิ โครงการประชุมโต๊ะกลมของวิชาชีพในแง่มุมต่างๆ (Round Table Forum) การอบรมและเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านต่างๆ (Innovation Conference) โครงการสร้างแรงบันดาลใจ (ESI Talk) โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา (Pitching Innovation) โครงการแสดงงานนวัตกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ (Innovation Pavilion) โครงการมอบรางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมดีเด่น (Nova Awards) โครงการร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและอาคาร (Association Sharing & Activities) โครงการข้อตกลงพันธะสัญญาของพหุองค์กร (Building Summit) และ โครงการรวบรวมความคิดอ่านของผู้ร่วมงาน (Public Survey) เป็นต้น

ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว กูรูร่วมระดมแนวคิด เสวนาพิเศษ “Why the city needs ESI Thinking Power?” ทำไมสังคมเมืองถึงต้องการพลังความคิดด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน และนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต? โดย ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC, ดร. เกชา ธีระโกเมน ประธานบริษัทและนวัตกรรม EEC ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น
ในส่วน panel discussion ที่เกิดขึ้นในงาน ยังแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือของ 4 ภาค เอกชน รัฐ วิชาการ และประชาชนในการนำความรู้ งานวิจัย innovation มาใช้จริงในรูปแบบ SandBox เพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ ทั้งทางด้านพลังงาน ขยะ น้ำท่วม ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่างๆ เป็นต้น รวมถึงได้มีการกล่าวถึง green regulator ที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมมือกันลดการปลดปล่อยคาร์บอน
ภาครัฐ ภาคการศึกษา สภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ รวมถึงผู้สนับสนุนงาน Nova BUILD EXPO อย่างล้นหลาม ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยกอบกู้วิกฤตการณ์โลกร้อน และมุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ นับเป็นงานคุณภาพที่รวมตัวของคนคุณภาพเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเราทุกคนและลูกหลานในอนาคต ทั้งนี้ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่เลี่ยงไม่ได้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเราจะพบความแปรปรวน มากมายที่ต้องการนวัตกรรมและวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา” ดร. สิงห์ อินทรชูโต กล่าวทิ้งท้าย
พร้อมกันนี้ งาน Nova BUILD EXPO โดย EEC Academy ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ Mutual Of Agreement ในการผนึกกำลังส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างงาน Nova Build Expo 2023 และงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมวิศวกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ที่เป็นเป้าหมายของชาติและทุกประเทศ

Nova BUILD EXPO 2023 งานเดียวของประเทศที่เน้นการสร้าง Content ที่ลึกและตรงโจทย์ แหล่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ที่มีนวัตกรรมเพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจหลักเดียวกัน พบผู้ประกอบการและนวัตกรรมกว่า 300 แบรนด์ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค บางนา คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย เงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท

Facebook Comments


Social sharing

Related post