Digiqole ad

NIA เดินหน้าขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ เดินหน้าเปิดหลักสูตรผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่ “PPCIL รุ่น 4”

 NIA เดินหน้าขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ เดินหน้าเปิดหลักสูตรผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่ “PPCIL รุ่น 4”
Social sharing
Digiqole ad

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดกิจกรรมเปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐเละเอกชน หรือ PPCIL รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของภาครัฐและเอกชนให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม และนำมาสร้างสรรค์เป็นข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ช่วยแก้ปัญหาสำคัญของประเทศได้ด้วยนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลักดันนวัตกรรมในระดับประเทศได้ต่อไป

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร PPCIL มาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว เพื่อสร้างศักยภาพผู้นำภาครัฐและเอกชนให้มีแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมผ่านการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ บ่มเพาะทักษะและกระบวนทัศน์ เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ โดยผลักดันให้กลุ่มผู้นำเหล่านี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์เครือข่ายทางนโยบาย ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถสร้างนโยบายนวัตกรรมที่พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป และจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดอบรมดังกล่าวก่อให้เกิดนโยบายนวัตกรรมขึ้นระหว่างการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ จำนวน 15 ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย และบางข้อเสนอสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ข้อเสนอด้านกำลังคนนวัตกรรม เป็นข้อเสนอในการสร้างกลไกให้ภาคอุดมศึกษาเชื่อมโยงกับตลาด แรงงาน และความต้องการของประเทศ ที่ส่งมอบให้กระทรวง อว. รับไปต่อยอดเชิงนโยบาย นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอด้านนวัตกรรมในกลุ่มสังคมวัยวุฒิ เป็นข้อเสนอในการปรับรูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและการสร้างโอกาสทางอาชีพและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความชอบและศักยภาพของผู้สูงอายุ สถานประกอบการและสังคม โดยทางบริษัทเอกชนนำไปต่อยอดในองค์กร ทั้งนี้ NIA พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้ทุกคนใช้ศักยภาพอย่างเต็มกำลัง เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “จากคำกล่าวที่ว่า “จงหลีกเลี่ยงการหารือเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในวงประชุมสาธารณะ” ของซิเซโร นักปรัชญา รัฐบุรุษ นักกฎหมาย นักทฤษฎีการเมือง และนักนิยมรัฐธรรมนูญชาวโรมันโบราณ บ่งบอกถึงประเด็นท้าทาย 3 ประการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการให้มี “นวัตกรรมนโยบาย” ได้แก่ การเผชิญหน้า พันธสัญญาต่อพลเมือง และความซับซ้อนในการได้มาซึ่งบทสรุปสำหรับทุกคน ซึ่งจะเห็นได้ว่านวัตกรรมมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนั้นบ่อยครั้งก็ไม่เป็นสิ่งพึงประสงค์ ทั้งนี้ NIA โดย NIA ACADEMY เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมนโยบายที่เกิดจากการหลอมรวมกันระหว่างบุคคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้“ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้วยการพัฒนาให้คนที่อยู่ในระบบนี้มีศักยภาพและพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายด้วยนวัตกรรม”


“ผลสำเร็จจากหลักสูตร PPCIL ทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา นอกจากจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้นำจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังก่อให้เกิด “ต้นแบบข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย” ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านกำลังคนนวัตกรรม 2) ด้านนวัตกรรมในกลุ่มสังคมวัยวุฒิ 3) ด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจในมิติต่างๆ และ 4) ด้านการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมในหลักสูตรนี้ คือ การสร้างความสามารถของผู้นำรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เพียงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด แต่เป็นการวางระบบจัดการเชิงนโยบายโดยอาศัยแนวทางการคาดการณ์และการคิดเชิงอนาคต ร่วมกับหลักการออกแบบนโยบายที่เข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นวัตกรรมเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยหลักสูตร PPCIL รุ่นที่ 4 นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกภาคส่วนใน 5 องค์ประกอบที่ NIA Academy ตั้งใจออกแบบมาให้เป็นส่วนผสมที่จะทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคความมั่นคง ภาคการเมือง และภาคสื่อสังคม ทั้งนี้ NIA เชื่อมั่นว่าจะเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมเชิงนโยบายให้กับผู้เข้าอบรม และสามารถสร้างผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยกระดับบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรของทุกท่าน พร้อมกับการสร้างเครือข่ายผู้นำเชิงนโยบายร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลักดันนวัตกรรมในระดับประเทศได้ต่อไป” ดร. พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อํานวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เปิดเผยว่า “หลักสูตร PPCIL นี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงรุ่นที่ 4 ซึ่งได้ทำงานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาองค์กรวิชาชีพ ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการให้คำแนะนำและกลั่นกรองหลักสูตรให้มีความน่าเชื่อถือก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ สำหรับนำไปปรับใช้และพัฒนาองค์กร ธุรกิจ และเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายนักบริหารที่เข้มแข็ง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้ประโยชน์ต่อธุรกิจและประเทศได้ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในการต่อยอดความรู้ และเครือข่ายผู้บริหารของผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจจากทุกภาคส่วนสมัครเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก แต่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 83 ราย นอกจากองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในมิติต่าง ๆ ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับแล้ว ยังจะได้รับโอกาสการพัฒนาและสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวความคิดเชิงนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านการร่วมรังสรรค์ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม”

Facebook Comments

Related post