Digiqole ad

 Mahidol University Extension (MUx) เปิด 8 คอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับ Certificate

  Mahidol University Extension (MUx)  เปิด 8 คอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับ Certificate
Social sharing
Digiqole ad

เรียนก่อน รู้ก่อน แน่นอนกว่า กับ 8 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มีใบเซอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาตนเอง ,ส่งเสริมอาชีพ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับการเรียนออนไลน์ที่ครบครันมากที่สุด และไม่ว่า ใครๆ ก็สามารถเรียนออนไลน์ที่มหิดลได้ ที่ MUx แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ กับคอร์สเรียนหลากหลายรายวิชาที่น่าสนใจ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ พร้อมรับ Certificate หลังเรียนจบ

Mahidol University Extension หรือ MUx คอร์สเรียนออนไลน์ของทางมหิดลที่เปิดให้คนเข้าเรียนฟรี โดยมีรายวิชาจากหลากหลายคณะ สามารถเลือกคอร์สที่ชอบด้วยตัวเองได้ รวมถึงมีระบบ Personal Message ให้คุยกับผู้สอนได้อีกด้วย โดยบทเรียนออนไลน์นี้จะใช้สอนทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและสอนให้บุคคลทั่วไป ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยรายละเอียดโครงการที่เปิดสอน 8 รายวิชาดังนี้

เปิด 8 รายวิชาน่าเรียน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ MUx
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รูปแบบภัยคุมคามไซเบอร์ เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือด้านการรักษาความปลจุดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

เวลาเรียน : 10 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระดับความยาก : ระดับต้น

ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 70%

ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน คำศัพท์ คันจิ หลักไวยากรณ์ ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น  (Vocabulary, Kanji, Grammar, Basic Sentences more complicated conversations and Japanese

culture)

เวลาเรียน : 15 ชั่วโมง (1.5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระดับความยาก : ระดับต้น

ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

มหกายวิภาคสาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ประกอบด้วย หลัง ลำตัว แขน-ขา ศีรษะ ใบหน้า และลำคอ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ และพยาธิสภาพที่สำคัญทางคลินิกที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของร่างกาย

เวลาเรียน : 11 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระดับความยาก : ระดับต้น

ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล  หลักการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุ กลไกการบาดเจ็บ การประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุ การประเมินและดูแลเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุในผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อก ผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณช่องอก การบาดเจ็บบริเวณช่องท้องและช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บของศีรษะ การบาดเจ็บของไขสันหลัง การดูแลผู้บาดเจ็บเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ การบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อม สัตว์มีพิษกัด การบาดเจ็บจากสารเคมี สารชีวภาพ วัตถุระเบิด รังสี และนิวเคลียร์ การป้องกันการบาดเจ็บ

เวลาเรียน : 12 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระดับความยาก : ระดับกลาง

ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 70%

พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค  แนวคิดเรื่องการรักษาโรคตามนัยพระพุทธศาสนาแบบองค์รวมที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ ชั้นหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ สาเหตุของโรคทางกายและทางใจ การรักษาโรคด้วยวิธีเจริญสติผ่านการสวดมนต์ เจริญสมาธิและวิปัสสนา วีธีปฏิบัติตนทางกายและใจเพื่อป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการเอาชนะความตายตามพุทธวีธี

เวลาเรียน : 15 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระดับความยาก : ระดับต้น

ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

เข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาพฤติกรรมอาชญากร วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกระทำผิดและการแสดงออกของพฤติกรรมอาชญากรรม รูปแบบพฤติกรรมอาชญากรรมประเภทต่างๆ วิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรจากกรณีศึกษา เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมอาชญากร รวมทั้งการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและป้องกัน เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เวลาเรียน : 10 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระดับความยาก : ระดับต้น

ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

เลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น อาหารและเครื่องสำอางสมุนไพรในชีวิตประจำวัน สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่พบบ่อยในร้านขายยาวิธีการเลือกใช้สมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร และยาสมุนไพร ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างง่าย

เวลาเรียน : 7 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระดับความยาก : ระดับต้น

ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 70%

ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา  ขอบข่าย แนวคิด ความหมายความสำคัญ และความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Scope, concept, meaning, and fundamental of sports science. Application of sports science for health and competition in current and future.

เวลาเรียน : 15 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ระดับความยาก : ระดับต้น

ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

สนใจ เรียนก่อน รู้ก่อน แน่นอนกว่า เรียนออนไลน์ฟรีกับมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th/

Facebook Comments

Related post