Digiqole ad

ITED มจพ. MOU กับ สอศ. และ บ.เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) “พัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาฯ

 ITED มจพ. MOU กับ สอศ. และ บ.เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) “พัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาฯ
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 22 ก.พ.67 ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายยศพล  เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ปัญญาพล  สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและการเสริมสร้างโอกาสทางสังคม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ  ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธาดา ประทีป ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี

 

วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นพลเมืองทีดี  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรม ชุดฝึกอบรม สื่อการสอน พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิจัย นวัตกรรมโครงงาน พัฒนาครูและบุคลากร เทคโนโลยีและสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย สร้างโอกาสทางสังคมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีด้านเทคนิควิธีการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีระหว่างบริษัท มหาวิทยาลัย และสถานศึกษา รวมทั้งร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของทั้ง 3 ฝ่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments


Social sharing

Related post