Digiqole ad

IND ประกาศเพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 29 เมษายน

 IND ประกาศเพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 29 เมษายน

นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เปิดเผยว่า บริษัท ขอประกาศเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องตามมาตรการควบคุม​โรคโควิด-19 ของรัฐบาล

Advertisement

บริษัท ขอแจ้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพิ่มเติม และขอความร่วมมือ ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแนบหลักฐาน จัดส่งให้เลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ ที่อยู่บริษัท เลขที่ 1/814 หมู่ที่ 17 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

 

 

  1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าห้องประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง
  2. บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ จำนวน 50 ที่นั่ง (นับรวมกรรมการและทีมงาน) ในห้องประชุมหลัก (ห้องแคทลียา 1) และอีก 50 ที่นั่ง สำรองไว้ที่ (ห้องแคทลียา 2) เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
  3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม เตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม
  4. งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงกระดาษเท่านั้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่โดยบริษัทจะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาตามความเหมาะสม
  5. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ และไม่ย้ายที่นั่งตลอดระยะเวลาประชุม
  6. บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ และจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/713KB

Related post