Digiqole ad

HBA บ่มเพาะเจนใหม่ ‘เรียนฟรี มีงานทำ’ โครงการ HBA Model Premium รุ่น 2

 HBA บ่มเพาะเจนใหม่ ‘เรียนฟรี มีงานทำ’ โครงการ HBA Model Premium รุ่น 2
Social sharing

Digiqole ad

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดแผนพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่สายช่างก่อสร้างเรียนฟรี มีงานทำ สร้างรายได้มั่นคงผ่านโมเดลความร่วมมือพันธมิตรภาคการศึกษา โครงการHBA Model Premium” เตรียมเปิดรับรุ่น 2 ในเดือนมกราคมเดือนมีนาคม 2568 พร้อมจัดเต็มความรู้ทางวิชาการคู่ลงมือปฏิบัติในสถานประกอบการ มุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ปลดล็อคปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดอัตราการว่างงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และร่วมผลักดันจีดีพีเติบโต 

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น วัสดุก่อสร้าง มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีมูลค่าตลาดเป็นสัดส่วน 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงหลายธุรกิจ รวมถึงการจ้างงานบุคลากร ได้แก่ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา นับเป็นอีกหนึ่งสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย 

การดำเนินการของสมาคมฯ ที่ผ่านมา ให้ความสำคัญกับแผนงานพัฒนาทักษะบุคลากรสายช่างก่อสร้าง และช่างโยธา มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โมเดลความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างสมาคมฯ สถาบันการศึกษา และบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่สายช่าง สอดรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และร่วมสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยมีการทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างบ้านในช่วงปี 2560 จนมาถึงโครงการล่าสุด HBA Model Premium การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จากที่เปิดโครงการในรุ่นที่ 1 ทำให้เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ตัดสินใจเลือกเรียนสายช่างก่อสร้างกันมากขึ้น เพราะระหว่างเรียนมีรายได้ และเมื่อเรียนจบออกไป มีโอกาสได้งานทำมากกว่า เพราะเป็นทักษะที่ตลาดงานมีความต้องการสูง โดยเฉพาะธุรกิจรับสร้างบ้านที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องนายโอฬาร กล่าว 

โดยโครงการ HBA Model Premium จะจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี สาขาช่างก่อสร้าง ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างก่อสร้าง หรือ ต่างสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนี้ พร้อมเปิดรับ 15 คนต่อรุ่น 

สำหรับ HBA Model Premium ในรุ่นที่ 2 ทางสมาคมฯ เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.) แผนกช่างก่อสร้าง หรือ แผนกช่างโยธา ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพช่างควบคุมงานก่อสร้าง เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 28,000 บาทต่อคน 

พร้อมกันนี้ ทางโครงการฯ มีการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทต่อเดือน เมื่อเริ่มทำงานกับสถานประกอบการ พร้อมที่พัก และค่าเดินทาง ภายหลังได้บรรจุเป็นพนักงาน รวมทั้งค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่งใช้แบบฟอร์มของแต่ละสถานประกอบการ โดยหลังจากจบการศึกษา และผ่านการทดสอบสมรรถนะผ่านแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันรายได้ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ซึ่งเปิดเรียนเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุน ค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 54,000 บาทต่อคน พร้อมประกันรายได้ภายหลังจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

การสร้างโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการ HBA Model Premium นี้ ทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และหมดกังวลกับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขณะที่ภาคธุรกิจก็มองถึงเป้าหมายของการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านช่างก่อสร้าง ซึ่งจะเข้ามาเป็นกำลังคนหลักเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ความรู้ในหลักสูตร และประสบการณ์จริงจากการได้ลงมือทำในบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นการบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมในโครงการ เช่น ด้านเทคนิคการทำงานก่อสร้าง การอ่านแบบก่อสร้าง รวมถึงทักษะของการสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งการมีงานทำทันทีเมื่อจบการศึกษา และมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศนายโอฬาร กล่าว

สำหรับโครงการทวิภาคี HBA Model Premium ในรุ่นที่ 1 ได้เปิดการเรียนการสอนไปเมื่อปี 2566 โดยนักศึกษาจะได้รับทั้งความรู้ด้านช่างก่อสร้าง และประสบการณ์จากการทำงานตามหลักสูตรที่วางไว้ จากนี้เป็นการก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 2 ของโครงการ โดยกำลังเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญให้กับธุรกิจรับสร้างบ้านในอนาคต ด้วยการคว้าโอกาส เรียนฟรี มีงานทำ และสร้างรายได้ที่มั่นคง ก่อนใคร พร้อมเปิดรับสมัครในเดือนมกราคมเดือนมีนาคม 2568

Facebook Comments


Social sharing

Related post