Digiqole ad

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

 FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น
Social sharing

Digiqole ad

ดร.นริศ ชัยสูตร (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ FTI พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติทุกวาระการประชุม รวมถึงวาระการพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น จากที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 0.07 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post