Digiqole ad

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. รุกตลาด CLMV

 EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. รุกตลาด CLMV
Social sharing
Digiqole ad

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสุรพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 350 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจร รวมทั้งเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ลดการสร้างขยะจากอุตสาหกรรม รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ (New Frontiers) รวมถึง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

โดยมีนายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) และนางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร ซี.เอ.เอส. กรุ๊พ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งสู่การเป็น Green Development Bank โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนากระบวนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) และเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อขยายการส่งออกสินค้าไปตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. เติบโตจากธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์ครบวงจรในนามบริษัท เจริญอักษร จำกัด การสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพและขยายกำลังการผลิตของธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ต่อยอดจากการส่งออกไม้สับสำหรับทำเยื่อกระดาษ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม นำเศษเปลือกไม้มาหมักเป็นปุ๋ยเพื่อให้เกิด Zero Waste พร้อมทำแปลงสาธิตส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียง รองรับความต้องการใช้กระดาษและบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการทั้งในและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

“EXIM BANK พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมที่จะขยายกิจการรองรับโอกาสและมาตรฐานการค้าโลกยุคใหม่ ด้วยจุดยืน ‘กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย’ ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ดร.รักษ์ กล่าว

Facebook Comments

Related post