Digiqole ad

EXIM BANK รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 EXIM BANK รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Social sharing
Digiqole ad

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี

โดย EXIM BANK ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่มีความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจหรือให้บริการ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม ดำเนินภารกิจอย่างโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างมีการป้องกันการทุจริต และมีมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน สอดคล้องกับบทบาทธนาคารสู่การเป็น Green Development Bank

ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ประเทศไทย และโลกโดยรวม โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

Facebook Comments

Related post