Digiqole ad

EXIM BANK พบ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ

 EXIM BANK พบ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ
Social sharing

Digiqole ad

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

เกี่ยวกับแนวทางยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รองรับเป้าหมายของประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 ณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส.

Facebook Comments


Social sharing

Related post