Digiqole ad

EXIM BANK ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดในระบบให้นานที่สุด

 EXIM BANK ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดในระบบให้นานที่สุด
Social sharing
Digiqole ad

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี

EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ยังตอกย้ำจุดยืน “EXIM BANK กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย” ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุดในอัตรา Prime Rate 5.75% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบ ควบคู่กับการจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือและโปรโมชันพิเศษอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแบ่งเบาภาระลูกค้าและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะคนตัวเล็กในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs ให้สามารถอยู่รอดและดำเนินธุรกิจได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าการลงทุนในเวทีโลกได้อย่างมั่นใจและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยอย่างยั่งยืน ท่ามกลางปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในโลกยุค Next Normal

Facebook Comments

Related post