Digiqole ad

EA รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564

 EA รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564
นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” จากเวทีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
Advertisement
โดยรางวัล​นี้พิจารณา จากการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ EA ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน นายวสุ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของ EA ในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส จะช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน”
Advertisement
Facebook Comments

Related post