Digiqole ad

“ Dr.Link “บนGo Thailand Travel Platform เดินทางฝ่าโควิด-19ปลอดภัยตรวจสอบได้

 “ Dr.Link “บนGo Thailand Travel Platform เดินทางฝ่าโควิด-19ปลอดภัยตรวจสอบได้

สถานการณ์โควิด-19ในระลอก3 นี้นับว่ามีความรุนแรงและติดเชื้อเร็ว  ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน  ขณะเดียวกันความหวังของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้ยท่องเที่ยว  และบางจังหวัดที่ยังคงต้องการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา  โดยมีจังหวัดนำร่องอยู่และมีการปักธงไว้ว่าจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวจริง    แต่ขณะเดียวกันยอดผู้ติดเชื้อก็ยังคงโหมแรง  ถ้าจะเข้ามาจริงก็ควรมีมาตรการอะไรบ้างที่จะมีทั้งการป้องกันและติดตามกลุ่มนักท่องเที่ยวว่า  มีความปลอดภัย ทั้งกับคนไทยในชาติและตัวนักท่องเที่ยวเอง    สิ่งที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นหนึ่งทางเลือกที่เป็นแนวคิดของคนไทยที่พัฒนาขึ้นมา   

ลองมาฟัง ดร.โสดากิติ์   วงศ์โกมลเชษฐ์    กรรมการผู้จัดการและเจ้าของ บริษัท โก แบงคอก อินเตอร์เนชันแนล  จำกัด  เธอเล่าว่า จากการที่ Go Thailand Travel Platform ให้ความสำคัญหลัก คือ เพื่อให้ผู้คนเดินทางได้อีกครั้งอย่างปลอดภัยในระยะเวลาอันสั้น  นั่นหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล หน่วยราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนคนไทยว่า การตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 ก่อนออกเดินทางอย่างเป็นระบบสามารถใช้แทน  ข้อกำหนดในการกักตัวได้ และจะพัฒนาเป็นโครงการการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แทนการกักตัวในอนาคต  

แต่เนื่องจากข้อมูลทางสุขภาพ  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)  ซึ่งต้องมีการจัดทำฐานข้อมูล  จัดเก็บประวัติ และสร้างเครื่องมือเพื่อการใช้ที่สะดวก ปลอดภัย และประหยัด สามารถนำไปใช้งานได้กว้างขวาง ครอบคลุมทุกภาคส่วน และนำไปสู่การใช้งานที่ทุกภาคส่วนยอมรับว่าเชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่หลากหลายความต้องการของผู้ใช้ในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ  ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Go Thailand Travel Platform ได้สร้างนวัตกรรม  “Dr.Link” ขึ้น   เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบและยืนยันผลการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19  โดยสถานที่ตรวจสอบการติดเชื้อและสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  เพื่อให้ผลการตรวจสอบการติดเชื้อ และ/หรือการวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง       

Go Thailand Travel Platform จะให้ความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้าประเทศก่อนการเดินทางเริ่มจากขั้นตอนการลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลต่างๆตามที่กำหนดไว้ลงในแบบฟอร์มจนเสร็จเรียบร้อยโดยผู้เดินทางจะเป็นผู้กำหนดรหัสส่วนตัว 

Advertisement
เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

จากนั้นเข้าสู่ระบบ Dr.Link  โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งสถานที่  ที่ต้องการไปตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19  ซึ่งสถานที่ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น ๆ  จึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้  จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมคำขอรับการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 รวมทั้งแบบฟอร์ม      ซึ่งจะต้องตอบกลับมาส่งไปยังสถานที่ที่ผู้เดินทางเลือกโดยอัตโนมัติทางอีเมล   เมื่อผู้เดินทางไปรับการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เรียบร้อย  ผลการตรวจสอบและ/หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน     จะถูกส่งกลับมาที่ผู้เดินทางและระบบ Dr.Link 

ทั้งนี้หากผู้เดินทางมีใบรับรองการตรวจสอบการติดเชื้อและ/หรือรับรองการฉีดวัคซีนอยู่แล้ว      โดยไม่ผ่านระบบ Dr.Link   สามารถนำมาแสกนได้เลย  ซึ่งระบบจะตรวจสอบความถูกต้องว่าเอกสารดังกล่าว     เป็นใบรับรองจากสถานที่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น ๆ หรือไม่  หากไม่ใช่ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการใหม่ตามข้างต้น

นอกจากนี้บริการ Dr.Link บน Go Thailand Travel Platform สามารถเอื้อการเดินทางระหว่างประเทศโดยไม่มีการกักตัวหรือกักตัวในระยะเวลาสั้นที่สุดตามที่ภาครัฐกำหนด  เริ่มต้นรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า การกักตัวในประเทศต้นทาง (Home Country Quarantine) ซึ่งผู้เดินทางสามารถกักตัวต้นทางโดยการส่งผลตรวจสอบการติดเชื้อโควิด-19  ระยะ 14 หรือ 7 หรือ 3 วันก่อนการเดินทางเป็นหลักการพื้นฐาน โดยผู้เดินทางควรฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้ครบ 2 โดสก่อนการเริ่มการกักตัวต้นทาง   และอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญคือ ระบบการติดตามและบันทึกเส้นทาง (Track and Record Path หรือ TRP)  สามารถใช้เทคนิค Home Fencing   ในการตรวจสัญญาณว่าผู้ใช้อยู่ที่บ้านตามที่สมัครมาจริงหรือไม่   เทคนิคนี้เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลให้ประกอบการพิจารณาว่า   ควรหรือไม่ควรอนุมัติ  

แต่ข้อมูลหลักคือ ผลการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด-19   และ/หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19  ซึ่งมีการรับรองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ โดยการกักตัว  ในประเทศต้นทาง (Home Country Quarantine)  ควรจะทำในประเทศเสี่ยงต่ำ  เพื่อเป็นการทดลองความพร้อมของระบบในการรองรับคนต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัว   โดยเสนอให้ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์      เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และไต้หวัน   เป็นผู้ใช้ Home Country Quarantine ในเบื้องต้น

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้

โดยไม่มีการกักตัวในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  สมควรจะเร่งใช้มาตรการกักตัวในประเทศต้นทางดังกล่าว   ซึ่งจะนำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) หรือ ศบค. พิจารณาต่อไป

**ความท้าทายของการสร้างระบบ

ข้อผิดพลาดและกลโกงจากผู้ไม่หวังดี

เมื่อผู้ต้องการเดินทางนำเอกสารแสดงผลการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือการรับวัคซีนต้านโควิด-19   มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่สายการบิน  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ซึ่งเป็นเอกสารหลายรูปแบบและไม่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารนั้น ๆ  จึงทำให้เกิดการทำเอกสารปลอมขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก  ส่งผลให้เกิดความเสียหายในการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19  

ความซับซ้อน  หลากหลาย และความสับสนของข้อมูล 

ข้อกำหนดการทดสอบ COVID-19  มีหลายส่วนและหลายรูปแบบสำหรับใช้ในการเข้าและออก

ประเทศ  วิธีการทดสอบทางการแพทย์ประเภทต่าง ๆ   อาทิ  PCR, LAMP, แอนติเจนและสเปกโทรสโกปี  ที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ กำหนดเป็นมาตรการและนโยบายทางสาธารณสุข  สำหรับคนต่างชาติเข้าเมือง สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยว  สายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้นข้อแนะนำ Dr.Link  กับการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัย  คือ  ระบบ Dr.Link บน Go Thailand Travel Platform ริเริ่มในประเทศไทย   โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารรับรองตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือการรับวัคซีนต้านโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ    โดย  Dr.Link จะผสาน 4 รูปแบบการทำงานเข้าด้วยกัน ได้แก่

1. การลงทะเบียนข้อกำหนดด้านสุขภาพ / การลงทะเบียน โดยให้นักท่องเที่ยวยืนยันตนเอง   ด้วยการผ่านการจดจำใบหน้าและ  Biometric  รวมทั้งค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางมายังประเทศไทย

2. สถานที่ตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือสถานที่บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19   ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในแต่ละประเทศ  นักท่องเที่ยวสามารถนัดหมาย  เพื่อขอรับการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19  

3. ใบแสดงผลที่ได้รับการสถานที่ตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือใบรับรองจากสถานที่

บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19  ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในแต่ละประเทศ เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ

4. การทำงานของ Dr.Link  ช่วยให้ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบว่า  การตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19  และ/หรือการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19  เป็นไปตามข้อบังคับ  สามารถแสดงผลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ รวมทั้งใช้ในการจัดการเอกสารการเดินทางแบบดิจิทัล ทำให้เกิดความสะดวกตลอดการเดินทาง

ทั้งนี้   หากจำเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขไทย  สามารถเข้าสู่ข้อมูลสถานที่ทดสอบที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการเดินทางแต่ละรายการได้  ดังนั้น จึงสามารถบริหารจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทดสอบที่ได้รับการอนุมัติได้  คุณสมบัติในอนาคตเพื่อให้เดินทางได้เร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นของ Dr.Link

การพัฒนาคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Dr.Link บน Go Thailand Travel Platform  คือ การสร้าง QR Code ซึ่งจะรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการฉีดวัคซีน  

ความเป็นส่วนตัวเป็นหัวใจสำคัญของระบบ Dr.Link  จะทำให้ผู้เดินทางสามารถควบคุมข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของตนและส่งต่อด้วยระบบที่ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และเชื่อถือได้   ตัวอย่างเช่น สามารถแสดง QR Code เพื่อสุขภาพของตนเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  แล้วสามารถใช้ QR Code นั้นแสดงข้อมูลสุขภาพได้ตลอดเวลาระหว่างอยู่ในประเทศจนกระทั่งเดินทางกลับออกไป

การใช้ Dr.Link บน Go Thailand Travel Platform เป็นกุญแจสำคัญต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล หน่วยราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนคนไทยว่า  จะไม่เป็นต้นเหตุนำมาซึ่งการแพร่ระบาดในประเทศไทย   เนื่องจากมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ   ทำให้เกิดความมั่นใจต่อการกลั่นกรองว่า ไม่มีความผิดพลาดจากการปลอมแปลงเอกสารผลการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด–19 และ/หรือใบรับรองการวัคซีน     ต้านโควิด-19  มีการ Track & Record Path (TRP)  ที่ใช้ในการติดตามตัวทำให้สะดวกต่อการใช้งานด้านสาธารณสุข  ความมั่นใจนี้สามารถเปิดประตูประเทศได้ทันต่อนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564   ด้วยมาตรการกักตัวต้นทางที่ติดตาม ตรวจสอบ  และยืนยันอัตลักษณ์บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของเทคโนโลยีที่ช่วยทั้งแก้ปัญหาและนำพาไปสู่การยกระดับทางนวัตกรรมทางสาธารณสุขและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย

Go Thailand Travel Platform เป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถปิดจุดอ่อนในด้านการจับสัญญาณได้แล้ว  เช่นการแอบลบข้อมูลทิ้ง  หรือการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ ใหม่ เป็นต้น  ซึ่งหัวใจของแอปพลิเคชั่นทั้งมวลจะอยู่ที่ User ID   ตั้งแต่การสมัครเข้าระบบไปจนถึงเอกสารยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลที่ใช้ไบโอเมตริกมาเป็นการตรวจสอบ  จึงเป็นระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ   ระบบการติดตามและบันทึกเส้นทางชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศไทยว่า  เดินทางไปที่ใดบ้างใช้เวลาเท่าใดในสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ที่ออกแบบด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานในภาคเอกชนด้วยความเชื่อมั่นว่า  ประเทศไทยจะก้าวพ้นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขครั้งนี้ได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัย และสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของสังคมดิจิทัล   

สำหรับหลักการที่ต้องการเอื้อความสะดวกแก่ผู้ใช้ Go Thailand Travel Platform  เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน (Enrollment) แล้ว  ระบบจะกำหนดให้แบบฟอร์มของทุกหน่วยงานราชการเป็น Auto Fill ตามหลักการความปลอดภัยคือ สามารถตรวจสอบ (Validation) และยืนยัน (Authentication) ได้ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออก Certificate of Entry   ทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบใบรับรองการตรวจโควิด-19 (Covid-19 Test Certificate)   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นการตรวจสอบเอกสารเพื่ออนุญาตให้เข้าประเทศไทย   เนื่องจากในการตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์บุคคล (Validation)  

ส่วนทางการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เพื่อรับรองความถูกต้อง (Authentication) ภาครัฐยังไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น  การตรวจสอบ Covid-19 Test Certificate ที่ชาวต่างชาตินำมาแสดง แต่ระบบ  Dr. Link ของ Go Thailand Travel Platform  ซึ่งเชื่อมโยงศูนย์ทดสอบและให้วัคซีนโรคโควิด-19 ทั่วโลก  จะสามารถยืนยันผลการทดสอบ และ/หรือการให้วัคซีนมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณสุข  ที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศนั้น ๆ   เพื่อความมั่นใจในผลการทดสอบและการให้วัคซีนแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศไทย  รวมทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่ผู้ให้บริการสายการบินและสายการเดินเรือ  เพื่อการออก Boarding Pass โดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจเอกสารต่าง ๆ เป็นการลดความยุ่งยากในการเดินทาง สะดวก และปลอดภัยต่อชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศ 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/EYktf

Related post