Digiqole ad

depa เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การเป็นผู้นำ หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4”

 depa เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การเป็นผู้นำ หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4”
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานเปิดหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (The Smart City Leadership Program #4 – SCL#4) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในทุกมิติ อันมีผลต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคตได้ พร้อมทั้งพัฒนาวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform) แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 49 คน จากทั่วประเทศ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

พร้อมกันนี้ ดร.ภาสกร ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand’s Smart City and Digital Ecosystem” เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจถึงแนวทางและกลไกการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จากนั้นได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแชร์ประสบการณ์จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1.) คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “Smart City Strategy under Uncertainty for Future City”

2.) คุณยศพล บุญสม Co-Founder, Sh ma & we!park ภายใต้หัวข้อ “Architectural Aspects of Smart Cities”

3.) รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายกสมาคมนักผังเมืองไทย ภายใต้หัวข้อ “Smart City Planning: Building the Future”

4.) ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking and Smart City Ecosystem and Workshop” เป็นการปิดท้ายการบรรยายเพื่อยกระดับการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมโดยนำองค์ความรู้และระสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะได้ต่อไป

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (The Smart City Leadership Program #4 – SCL#4) มีจำนวน 49 คน คือ นายกฤษฎาคัมภีรภาพผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด น.อ.กันต์พัฒน์ มังคละศิริรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด นางสาวกัลยานี พรพัฒนกุลฑลผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโซลูชั่น บริษัท อี เอส อาร์ ไอ(ประเทศไทย)  จำกัดนางสาวกานติ์ชนิต สิเนรุราช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เรียลสมาร์ท จำกัด ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา  นายเกรียงไกร  ไชยประภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จ.สระแก้ว  ดร.เกรียงศักดิ์  ศิวะสนธิวัฒน์ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  นายคเณศวร์ ศรีชุมผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด  นายคมน์อิชณน์ จันทร์ทองปลัดเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา  นางสาวจินดารัตน์ ชโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด  นางสาวจีระภา พานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด .สมุทรปราการ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ   นายเฉลิมรัฐ วงศ์สวาสดิ์ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดร.ชลธิชา ชัยศิริรัตน์เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์   นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชัยทัตแซ่ตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด นางสาวฐิติมา จันทร์บาง  ผู้จัดการฝ่ายขาย ริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  นายณพมิตร อภิษฎารัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กูรู สมาร์ทดิจิตอล จำกัด  นางสาวดารัณ ไชยพิณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ บริษัท เค ทู เวนเจอร์ จำกัด  นายเดชา นุชพุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย   นายธีธัช จึงกานต์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด  พ.อ.นพ.ธีรศักดิ์ พุ่มสีทอง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล  โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายนุชา มนตรีเศวตกุล รองประธาน บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด   นายปราบศักดิ์ ทองระอา ผู้อำนวยการฝ่ายงานขาย ริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัดนายพรณรงค์ สุวรรณเทวรัตน์กรรมการบริหาร บริษัท ชวริน จำกัด

นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง  ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) นายพีรวุฒิ วิชัยดิษฐ กีรติกานต์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กีรติ พัฒนา 2020 จำกัด  นางภรปภัช ธนะวัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายมนต์ชัย การเรียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย จ.พังงา นายมาทัศน์ ไววิริยะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน บริษัท ขอร์ก เทคโนโลยีส์ จำกัดนายรักพงษ์  แซ่ตั้ง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี นายรัฐการ วัลภา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด นายรัฐวุฒิ บุตราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มจาน จ.สกลนคร นายลือกฤต มีสา ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์นายวิชัย สีสุด รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)  นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย จ.ปราจีนบุรี
นายสมโภช ทองสุก องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมหมาย ลูกอินทร์รองปลัดเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา นายสิทธิโชค กิตติโสภาวดี ผู้จัดการหน่วยบริการลูกค้า บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  นายสิทธินันท์ ทองใบ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง นายอติเทพ ธัญญกสิกล นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง จ.นครสวรรค์ ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา ผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่อัจฉริยะ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post