Digiqole ad

DAD เดินหน้าใช้เกณฑ์คุณภาพคัดเลือกผู้ให้บริการในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

 DAD เดินหน้าใช้เกณฑ์คุณภาพคัดเลือกผู้ให้บริการในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เริ่มใช้เกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือกผู้ให้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นครั้งแรก เสริมคุณภาพการให้บริการ หวังส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ดำเนินงานดูแลและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี ในวงเงิน 75,858,732.84 บาท โดย DAD ใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพประกอบกับเกณฑ์ราคาในการคัดเลือกเป็นครั้งแรก เพื่อให้ได้ผู้ให้บริการที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มุ่งยกระดับการให้บริการแก่ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

สำหรับเกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือกผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 1. ศักยภาพของบริษัท 2. ประสบการณ์และผลงานในการทำงาน และ 3. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ โดยงานที่ DAD มีแผนจะนำเกณฑ์คุณภาพมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งถัดไปประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ 1. งานจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สัญญา 2 ปี วงเงินงบประมาณ 109,600,000.00 บาท 2. งานบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วงเงินงบประมาณ 2,800,000.00 บาท 3. งานบริการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 30 เมษายน 2567 สัญญา 2 ปี วงเงินงบประมาณ 238,240,000.00 บาท และ 4. งานบริการดูแลบำรุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สัญญา 2 ปี วงเงินงบประมาณ 20,000,000.00 บาท

ดร. นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “DAD มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการ และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการให้บริการ การบำรุงรักษา ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเริ่มใช้เกณฑ์คุณภาพเข้ามาสรรหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ส่งมอบความพึงพอใจ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ให้กับข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ”

อนึ่ง ผลการดำเนินงานในปี 2565 DAD มีรายได้รวมกว่า 2,536 ล้านบาท กำไรสุทธิ 364.70 ล้านบาท คาดว่าส่งเงินปันผลเข้ากระทรวงการคลังได้ 183.01 ล้านบาท โดยมีรายได้หลัก 3 ลำดับแรกมาจาก 1. รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนอาคารศูนย์ราชการฯ จำนวน 1,045.97 ล้านบาท 2. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการหน่วยงานภาครัฐภายในศูนย์ราชการฯ จำนวน 929.84 ล้านบาท และ 3. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ธุรกิจภายในศูนย์ราชการฯ จำนวน 476.51 ล้านบาท ซึ่ง DAD ได้มีนโยบาย CSR ยกเว้นและลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้เช่าพื้นที่ธุรกิจภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว DAD มีกำไรสุทธิ จำนวน 364.70 ล้านบาท

สำหรับรายได้การดำเนินธุรกิจของ DAD แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การลงทุนพัฒนาโครงการและบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 2. การบริหารทรัพย์สินโครงการของภาครัฐที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การบริหารสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี การบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และ 3. การบริหารโครงการด้านการจัดหาผู้รับจ้างและควบคุมงานการก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานกรมธนารักษ์ ซอยพหลโยธิน 11 อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ย่านราชวัตร เป็นต้น

Facebook Comments

Related post