Digiqole ad

CPF ถ่ายทอดความสำเร็จการผลิตไก่เนื้อยั่งยืน ด้วยหลักสุขภาพหนึ่งเดียว

 CPF ถ่ายทอดความสำเร็จการผลิตไก่เนื้อยั่งยืน ด้วยหลักสุขภาพหนึ่งเดียว
Social sharing

Digiqole ad

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The 23rd Chulalongkorn University Veterinary Conference : CUVC 2024) เมื่อเร็วๆนี้ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยทางสัตวแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมในอนาคต ภายใต้แนวคิด “Integrated One Health Approaches for Sustainable Wellbeing” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้องค์ความรู้ที่ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ได้อย่างยั่งยืน ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 สามย่านมิตรทาวน์ เป็นการทำงานร่วมกันที่ขยายขอบเขตออกไปในทุกภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ต่าง ๆ องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนกว่า 30 แห่ง

ในงานนี้ ซีพีเอฟ ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดย น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า ได้ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความสำเร็จในการผลิตไก่เนื้ออย่างยั่งยืน ซึ่งซีพีเอฟได้นำเทคโนโลยี Smart Farm มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขณะเดียวกัน ได้ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ สุภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health มาเป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สัตว์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เติบโตอย่างเหมาะสม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการปกป้องทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีนักวิชาการสายสัตวแพทย์ สายสาธารณสุข และสุขภาพสัตว์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังกันอย่างคับคั่งกว่า 500 คน

ล่าสุด เนื้อไก่ แบรนด์ซีพี เป็นแบรนด์เนื้อสัตว์ไทยที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA

Facebook Comments


Social sharing

Related post