Digiqole ad

CPF ชูนวัตกรรมเกษตรสีเขียว พัฒนาฟาร์มไก่อัจฉริยะ รักษ์โลกยั่งยืน

 CPF ชูนวัตกรรมเกษตรสีเขียว พัฒนาฟาร์มไก่อัจฉริยะ รักษ์โลกยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่อัจฉริยะ (Smart Farm) เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงตอกย้ำความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosecurity) ยกระดับรูปแบบโรงเรือน ใช้วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก บริหารจัดการการใช้พลังงานและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนพื้นที่ว่างในฟาร์มและโรงงานเป็นพื้นที่สีเขียว

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นบริษัทผลิตอาหารชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีโภชนาการให้แก่ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ตลอดกระบวนการผลิต ทั้งระบบอัตโนมัติ AI IoT เป็นต้น ควบคู่กับการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ ธุรกิจไก่เนื้อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของซีพีเอฟที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ฟาร์มบ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นต้นแบบของฟาร์มไก่ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และเป็นฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Farm) มีการใช้พื้นที่ว่างในฟาร์มและโรงงานให้เป็นพื้นที่สีเขียว เกิดประโยชน์ต่อโรงงานและชุมชนรอบข้าง

ครั้งนี้ ซีพีเอฟได้ริเริ่มโครงการ”ป่าในฟาร์ม” เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นมีส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงสร้างพื้นที่สีเขียวในฟาร์มและโรงงานที่มีศักยภาพในการปลูกต้นไม้ ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่า สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการไม้ใหญ่ในฟาร์ม และการจัดการคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะมีการขยายผลไปยังฟาร์มและโรงงานอื่นๆ ของซีพีเอฟต่อไป

ด้านนายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบฟาร์มสมัยใหม่ โดยนำความรู้ด้านวิศวกรรมและระบบฟาร์มอัจฉริยะมาใช้ โดยคำนึงถึงการออกแบบฟาร์มให้มีพื้นที่เลี้ยงเหมาะสม ใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพ มีระยะป้องกันโรคที่เหมาะสมตามมาตรฐานระดับโลก ยกระดับรูปแบบโรงเรือนใหม่ให้มีการกระจายลมที่เหมาะสม อุณหภูมิสม่ำเสมอ ออกแบบแสงสว่างให้กระจายทั่วทุกพื้นที่ สามารถรองรับการใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆ ทั้ง AI IoT ช่วยเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ มีการบริหารจัดการการใช้พลังงาน อาทิ นำมูลไก่มาผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

“ฟาร์มรูปแบบใหม่มีการออกแบบให้ใช้วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก อาทิ ใช้คอนกรีตรักษ์โลก 100% ในการก่อสร้าง ใช้ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป เพื่อให้เหลือเศษวัสดุเหลือทิ้งที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการนำมูลไก่มาผลิตไฟฟ้า มีการจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายไปสู่ฟาร์ม Zero Discharge ยกระดับฟาร์มไก่กระทง เป็นฟาร์มต้นแบบที่จะตอบโจทย์ธุรกิจ พร้อมไปกับการอยู่ร่วมกับชุมชนและโลกอย่างยั่งยืน” นายพีรพงศ์ กล่าว

สำหรับกิจกรรม “โครงการป่าในฟาร์ม” ครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานจากสายธุรกิจต่างๆของซีพีเอฟมากกว่า 300 คน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านธาตุ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 4,500 ต้น บนพื้นที่ 30 ไร่ บริเวณฟาร์มบ้านธาตุ ซึ่งเป็นต้นแบบของการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สีเขียว ดั่งป่าเลียนแบบธรรมชาติ

Facebook Comments


Social sharing

Related post