Digiqole ad

CPF คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ปี 2565

 CPF คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ปี 2565
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ระดับดีเด่นประจำปี 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้รับเกียติจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล

 

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า การได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ จาก ก.ล.ต. เป็นรางวัลที่ชื่นชม ซีพีเอฟ ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดโอกาสให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยดำเนินโครงการจัดจ้างคนพิการ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2565 ซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการ 681 คน ซึ่งจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟ หรือทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนตนเอง เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคม มีส่วนช่วยให้คนพิการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม

 

“รางวัลที่ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ซึ่งมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง มีรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่ตนเองอยู่ และส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เคารพในความแตกต่างและหลากหลาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานคนพิการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อร่วมเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังส่งทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของพนักงานคนพิการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานคนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดี” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ก.ล.ต.ได้ริเริ่มมอบรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ปีนี้เป็นปีแรก ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนดำเนินธุรกิจโดยผนวกแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance) สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะท้อนการเป็นองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและแตกต่าง ตลอดจนร่วมพัฒนากลุ่มเปราะบางเป็นพลังของสังคม

Facebook Comments

Related post