Digiqole ad

“BWG” เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตร แสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือในโครงการ“ส่งขยะกลับบ้าน”

 “BWG” เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตร แสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือในโครงการ“ส่งขยะกลับบ้าน”
Social sharing

Digiqole ad

บมจ.เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน จับมือ พันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนประกาศเจตนารมณ์ในความร่วมมือกับโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ที่มุ่งเน้นให้ขยะ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้มีการกำจัดอย่างถูกวิธี ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy โดยนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งต่อไปเป็นพลังงานทดแทน ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ โดยมี คุณพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ, คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตร 8 องค์กรชั้นนำให้การต้อนรับ


โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” เกิดจากกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นจากที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม การมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง ด้วยการนำขยะที่ไม่มีค่า นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กับปฏิบัติการ “แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา”เป็นการลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปสร้างประโยชน์ใหม่ กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน จากที่ผ่านมาโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ ด้วยการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว อาทิ เศษผ้า เศษยาง เศษไม้ พลาสติก กระดาษ ฯลฯ นำมาส่งต่อเพื่อสร้างพลังงานสะอาด ลดการนำขยะสู่บ่อฝังกลบ โดยในปี 2565 มีผู้ส่งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 620 ตัน สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบได้ถึง 14.88 ตัน คาร์บอนได้ออกไซด์ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 8 พันธมิตรองค์กรชั้นนำ โดยปัจจุบันมีจุด Drop Point ของโครงการฯ รับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค, มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และวัดจากแดง” ที่ทุกองค์กรต่างมีเจตนารมณ์เดียวกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post