Digiqole ad

BTU จัดประกวด ‘Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024’ สุดอลังการ และสนุกกับคอนเสิร์ต“ Musketeers” สุดมันส์

 BTU จัดประกวด ‘Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024’ สุดอลังการ และสนุกกับคอนเสิร์ต“ Musketeers” สุดมันส์
Social sharing

Digiqole ad

ในค่ำคืนของวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้จัดกิจกรรม ประกวด BTU Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงทักษะความสามารถเฉพาะบุคคล และเป็นเวทีในการแสดงออกด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพขของนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมความรักสามัคคีในหมู่คณะผ่านกิจกรรมการประกวด โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มี การประกวด BTU Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 หรือการเฟ้นหาดาว-เดือน ของนักศึกษาน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ นักศึกษาชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดประกวดนักศึกษากลุ่ม LGBTQ+ อีกด้วย
ทั้งนี้ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด BTU Freshy Girl and Freshy Boy ประจำปี 2024 ซึ่งการตัดสินได้รับเกียรติจากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในแวดวงการศึกษา บันเทิง ภาคธุรกิจ ได้แก่ คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ,ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เจ้าสัว 12 ) , คุณธัญญา เทพวงศ์ นางงามลำพูนและรองอันดับ 2 นางสาวเชียงใหม่ 2562 , คุณณัฐพล นิลดอนหวาย นักแสดง ,คุณนันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี, คุณทิพย์รัตน์ ชัยวงศ์ , ดร.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ ,คุณนิธิภัทร์ ชิณโชติวรสิทธิ์ , ดร.กัญฐนา สนเจริญ และคุณสุปรีชา บุญประเสริญ สื่อมวลชน
สำหรับผลการประกวด BTU Freshy 2024 ทั้งชาย หญิง และ LGBTQ+ แบ่งประเภทการประกวด ดังนี้

ผลการประกวด Freshy Girl (ภาคปกติ) ได้แก่
รางวัลขนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรวิสราภรณ์ เจนถาวรกุลศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 GT08 นางสาวจุฑามาศ ไชยมาสุข คณะนิติศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 GT18นางสาวตรีฐกาญ แก้วฟริ้ง คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 GT19 นางสาวอันดามัน วงศ์ผู้ดี คณะแพทยศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 GT 09 นางสาวชนัดดา ชิดโคกสูง คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการประกวด Freshy Boy (ภาคปกติ) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายฐณวัฒน์ ศิร์ธนานนท์ คณะศิลปศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 BT12 นายปฏิภาณ อิ่มลา คณะวิศกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 BT20 นายฐนกร ฐิติวรกฤษ คณะรัฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 BT02 นายสุรทิน มีคุณ คณะบริหารธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 4 BT18 นายภูมิภัทร พวงจิตร คณะแพทยศาสตร์

 

ผลการประกวด Freshy Girl (ภาคพิเศษ) ได้แก่
รางวัลขนะเลิศอันดับ 1 SG07 นางสาวอัจฉราพร ลิภา คณะสาธารณสุขศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 SG05 นางสาวสุพรรษา คำโสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 2 SG06 นางสาวนันทกาญจน์ แคโอชา
รองชนะเลิศอันดับ 3 SG08 นางสาวพรณัชชา เจริญทรัพย์ดี
รองชนะเลิศอันดับ 4 SG01 นางสาวมรกต งาสาร คณะบัญชี

ผลการประกวด Freshy Boy (ภาคพิเศษ) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 SB06 สิทธิศักดิ์ ณรงค์เพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 SB01 นายภานุวัฒน์ ทุกขนิโรธ คณะบัญชี
รองชนะเลิศอันดับ 2 SB04 นายพิสิษฐ์ จันทรังษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 3 SB05 นายอานนท์ พิมพัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 4 SB03 นายไกรวิชญ์ พลจันทึก คณะบัญชี

ผลการประกวด Freshy Girl (International) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 GI05 Miss.Sun Jingfei คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 GI02 Miss.Ren Yixuan คณะดุริยางคศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 GI03 Miss.Zhan Yaqi คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 GI01 Miss.Zhang Mibowen คณะดุริยางคศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 GI04 Miss.Huang Xuanxu คณะนิเทศศาสตร์

ผลการประกวด Freshy Boy (International) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 BI06 MrZhang Hongrui คณะบริหารธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 1 BI04 Mr.Zhou Tao คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 BI01 Mr.Liu tian Xiang คณะดุริยางคศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 BI03 Mr.Zou Haoyu คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 BI05 Mr Feng Kang คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

 

ผลการประกวด Freshy LGBTQ+ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 LG04 นายภูวดล ธิติธรรม คณะศิลปะศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 LG05 นายณรินญา อาดวงษา คณะรัฐศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 LG02 นายปภาวรินทร์ หลาบโพธิ์ คณะศิลปะศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 LG03 นางสาวสิตาพัชร์ หมั่นงานธนพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 LG06 นายชุอัยบ์ เก็มเบ็นหมุด คณะนิเทศศาสตร์

ทั้งนี้การจัดประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยมีการแสดงจากศิลปิน วง Musketeers ในตอนท้ายของกิจกรรม ซึ่งสร้างความผ่อนคลายปิดท้ายงานด้วยความสนุกสนานในค่ำคืน Freshy Night 2024 อย่างสมบูรณ์แบบ

Facebook Comments


Social sharing

Related post