Digiqole ad

BEM รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563

 BEM รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ จากโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง BEM ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเป็นปีแรก และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน “ระดับดี รางวัลสำนักงานสีเขียวมอบให้กับสำนักงานที่มีการนำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการดำเนินการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ BEM ภาคภูมิใจ และตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม            ทั้งนี้ BEM ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ   เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ อาทิ  โครงการประหยัดพลังงาน การลดการใช้กระดาษโดยปรับมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินกิจกรรม 5ส       การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณสำนักงานให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน โครงการรีไซเคิล เช่นการนำกระดาษใช้แล้วไปผลิตเป็นกระดาษใหม่ การนำน้ำเสียไปบำบัดแล้วนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ การคัดแยกขยะในโรงอาหารนำมาผลิตเป็นปุ๋ย ฯลฯ จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว BEM จะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่สำนักงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

Facebook Comments

Related post