Digiqole ad

BCC ครบ 169 ปีร่วมใจช่วย รพ.จุฬาฯ ต้านภัยโควิด​

 BCC ครบ 169 ปีร่วมใจช่วย รพ.จุฬาฯ ต้านภัยโควิด​
Social sharing
Digiqole ad

เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (B.C.C.) โรงเรียนเอกชนชายแห่งแรกของประเทศไทย ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 169 ปีในปีนี้ นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อม พลตรี นพ.วานิช ปิยนิรันดร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายสุเมธ สุรบถโสภณ, นางอรวรรณ พยุหนาวีชัย, นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ, นายอภิชาติ พริ้งพวงแก้ว และคณะผู้แทน โครงการ B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด ไปร่วมบริจาคเงิน อาหารกล่อง น้ำดื่มตราสิงห์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยมี นพ.เพชร อลิสานันท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็วๆนี้

โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมทั้งคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดโครงการ B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด” ในช่วง 30 กย. – 4 ธค.นี้ เพื่อมอบเงิน อาหาร น้ำดื่มและสิ่งของทางการแพทย์ต่างๆให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 ในโรงพยาบาลต่างๆได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รวมทั้งการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อีกด้วย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 169 ปี เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในปัจจุบันโรงเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) สาหรับที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ตั้งอยู่ เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและสังคมไทยจำนวนมาก ทางสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ทำการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ สามารถชมได้ที่ https://fb.watch/8VONeu0U2m/

นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สมฐานะของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาตามระบบนานาอารยประเทศ มุ่งรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพทางวิชาการชั้นแนวหน้า ส่งเสริมคุณภาพทางกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี และได้สร้างทัศนคติที่ดีและสภาพแวดล้อมที่มีความสุขตลอดมา

Facebook Comments

Related post