Digiqole ad

80 ปี “กลุ่มพูลผล” จัดพิธีกฐินพระราชทาน ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ตอกย้ำวิสัยทัศน์เพื่อสังคม

 80 ปี “กลุ่มพูลผล” จัดพิธีกฐินพระราชทาน ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา   ตอกย้ำวิสัยทัศน์เพื่อสังคม
Social sharing
Digiqole ad

.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท พูลผล จำกัด น้อมนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เพื่อทำนุบำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีนายเพชร หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล จำกัดและเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เป็นประธานในพิธีกฐินพระราชทาน เนื่องในวาระที่ บริษัท พูลผล จำกัด ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี พร้อมให้คณะผู้บริหาร , พนักงานของกลุ่ม พูลผล และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญอย่างพร้อมเพรียง เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมร่วมสืบสานวิสัยทัศน์องค์กร มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล จำกัด ในกลุ่มพูลผล เปิดเผยว่า การจัดพิธีทอดกฐิน ตลอดจนการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปฏิสังขรณ์ และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุในวัดต่างๆ เป็นสิ่งที่กลุ่มพูลผล ให้ความสำคัญและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการก่อตั้ง บริษัท พูลผล จำกัด เมื่อ 80 ปีที่แล้ว โดยคุณตันซิวเม้ง และคุณทองพูล หวั่งหลี ซึ่งเป็นดั่งผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพูลผล ได้เป็นแบบอย่างแก่ บุตร ธิดา รวมทั้งพนักงานชาวพูลผล จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมเป็นตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเสมอมา

ทั้งนี้ จากรากฐานดังกล่าวนำมาสู่หลักการในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มพูลผล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) พร้อมให้ความสำคัญต่อการตอบแทนคืนสู่สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงให้ความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนทั้งด้านการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และบริจาคสาธารณกุศล ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์กับสังคมและชุมชนอย่างสูงสุด และยังคงเป็นนโยบายที่กลุ่มบริษัทพูลผลมุ่งมั่นดำเนินต่อเนื่องจากนี้

สำหรับวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ถือเป็นวัดที่ครอบครัวหวั่งหลี ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนและร่วมทำบุญ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับบ้านหวั่งหลี และบริษัท พูลผล จำกัด ก่อนจะย้ายที่ตั้งมาที่ย่านสาทรจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งสมาชิกตระกูลหวั่งหลี เป็นผู้ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์วัดทองธรรมชาติวรวิหารอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการบูรณะถาวรวัตถุ และภาพวาดฝาผนังที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา

ปัจจุบัน บริษัท พูลผล จำกัด , มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และตระกูลหวั่งหลี ได้ร่วมกับกรมศิลปากร นักวิชาการ นักอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อนำมาบูรณะองค์พระประธาน “พระพุทธชินชาติ มาศธรรมคุณ” และภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากความชื้นและผลึกเกลือที่มาพร้อมกับระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นในปัจจุบัน จนเป็นเหตุให้ถาวรวัตถุ อาทิ พระประธาน พระสาวก ตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกิดความเสื่อมสภาพและชำรุดเสียหายอย่างรวดเร็ว

เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ที่ดีงามของคุณทองพูล หวั่งหลีต่อไป กลุ่มพูลผล และ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติวรวิหาร รวมถึงบันทึกการอนุรักษ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางศิลปกรรมไทยที่สำคัญชิ้นหนึ่งของชาติสืบไป

Facebook Comments

Related post