Digiqole ad

“74 สโมสร” ลงมติแก้ไขข้อบังคับการเลือกตั้งของ “ส.ฟุตบอล”

 “74 สโมสร” ลงมติแก้ไขข้อบังคับการเลือกตั้งของ “ส.ฟุตบอล”

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และสมาชิกจำนวน 74 สโมสรได้ลงมติรับรอง วาระที่ 4.7 เรื่องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม และ วาระที่ 4.8 การลงมติรับรองระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตามคำแนะนำของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ที่ต้องการให้ปรับปรุงข้อบังคับลักษณะการปกครองของมวลสมาชิกให้มีรูปแบบ เนื้อหา เหมือนกันทั่วโลก

Advertisement

โดย ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางของ FIFA และ AFC มีดังนี้

1.เรื่องของการให้ความสำคัญและความเท่าเทียมกันต่อสตรี (เดิมไม่มีในข้อบังคับ)

ข้อ 11.5 จะต้องให้สิทธิอย่างเท่าเทียมต่อสโมสรสมาชิกฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาดหญิง ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ด้วย

ข้อ 37.1 สภากรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 19 คน โดยจะต้องมีสตรีอย่างน้อย 1 คนมีตำแหน่งเป็นกรรมการกลางอยู่ในสภากรรมการ

2. การระงับสมาชิกภาพ

ข้อ 17. การระงับสมาชิกภาพ

17.2 สมาชิกต้องเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมกิจกรรมตามที่สมาคมกำหนดทุกปี มิฉะนั้น จะถูกระงับสิทธิความเป็นสมาชิกไว้จนกว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมกิจกรรม การกลับเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ จะต้องเริ่มต้นในลีกสมัครเล่นเท่านั้น มิจำต้องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

17.3 สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงตามที่กำหนดในข้อบังคับลักษณะการปกครอง มิฉะนั้น จะถูกระงับสิทธิความเป็นสมาชิกไว้จนกว่าจะชำระจนครบถ้วน มิจำต้องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

(ซึ่งเดิมกรณีข้างต้นบทลงโทษจะเป็นการถอดถอนสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ)

3. การถอดถอนสมาชิกภาพ
ข้อ 18. การถอดถอนจากสมาชิกภาพ

18.1 ที่ประชุมใหญ่จะถอดถอนความเป็นสมาชิกได้สำหรับกรณีต่อไปนี้

18.1.1 ถ้าสมาชิกฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติของ ฟีฟ่า เอเอฟซี หรือ สมาคม อย่างร้ายแรงหรือกระทำการฝ่าฝืนซ้ำหลายครั้ง และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสมาคม

18.1.2 ไม่ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันรายการภายใต้การจัดการ ควบคุม กำกับดูแลของสมาคมติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ให้สภากรรมการเสนอรายชื่อสมาชิกดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาถอดถอนการเป็นสมาชิกภาพ ยกเว้นสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

18.1.3 ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงตามที่กำหนดในข้อบังคับลักษณะการปกครองติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ให้สภากรรมการเสนอรายชื่อสมาชิกดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาถอดถอนสมาชิกภาพ

(เดิมหากกระทำผิดในกรณีข้างต้นเพียงครั้งเดียว จะถูกถอดถอนโดยอัตโนมัติ ไม่ผ่านที่ประชุมใหญ่)

4. การประชุมใหญ่

ข้อ 28. องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่
28.1 ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม (เดิมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม)

ข้อ 31. การประชุมใหญ่สามัญ
31.2 สภากรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน (เดิมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน)

5. การเลือกตั้ง

ข้อ 30. การเลือกตั้ง
30.2 ในการเลือกตั้งของสมาคม ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมที่สภากรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และให้อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เดิมไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

6. การดำรงตำแหน่งของสภากรรมการ

ข้อ 37.5 นายกสมาคม อุปนายกสมาคม และกรรมการกลางในสภากรรมการ ให้มีวาระในการดำรง ตำแหน่ง 4 ปีนับจากวันที่มีการเลือกตั้ง จนถึงวันที่ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ โดยสภากรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ ไม่ว่าจะต่อเนื่องกันหรือไม่ ในกรณีที่มีบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการผู้ใด ให้บุคคลผู้นั้นดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการรายนั้นและให้ถือว่ากรรมการที่เข้ามาแทนที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น 1 วาระแล้ว (เดิมสามารถดำรงตำแหน่งได้มากกว่า 3 วาระ)

นอกจากนี้ ฟีฟ่า และ เอเอฟซี ได้กำหนดให้การเลือกตั้งสภากรรมการ รวมถึงคณะกรรมการอิสระ ต้องดำเนินการโดย “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ซึ่งได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง สาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 4. องค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน , รองประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการ 3 คน

โดยให้กรรมการร่วมกันคัดเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการ และอีก 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ สำหรับประธานกรรมการจะต้องมี คุณวุฒิ หรือความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านกฎหมายด้วย

4.2 ให้มีกรรมการการเลือกตั้งสำรอง 3 คน (แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่) (เดิมไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

สำหรับ ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม จะได้นำส่งให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจดทะเบียน ต่อไป

Advertisement
Facebook Comments

Related post