Digiqole ad

สส.พรรคเพื่อไทย แถลงถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการยื่นเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ต่อสภาผู้แทนราษฏร

 สส.พรรคเพื่อไทย แถลงถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการยื่นเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ต่อสภาผู้แทนราษฏร
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 30 มกราคม 2567 นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการยื่นเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ต่อสภาผู้แทนราษฏรในวันที่ 31 มกราคม 2567 พร้อมจะเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นี้
.
1. นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายในการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการนิรโทษกรรม จึงอยากรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย รวมทั้งฝ่ายพรรคการเมือง ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดจะต้องพิจารณากฎหมาย เพื่อหาข้อยุติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยคณะกรรมาธิการที่จะเกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกพรรคการเมืองและบุคคคลภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมาธิการชุดนี้ให้ได้มากที่สุด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการชุดนี้ควรมีไม่เกิน 28-29 คน และกรรมาธิการควรมาจาก สส. ของพรรคที่มีจุดยืนในระบอบประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง ได้รับการยอมรับและควรเปิดกว้างให้ภาคประชาชนและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เข้ามาร่วมศึกษา
.
2. พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า การเสนอตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ จะต้องดำเนินการศึกษาโดยใช้เวลา “ไม่นานเกินไป แต่ไม่ช้าเกินรอ” คือไม่เกิน 60 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อความรอบคอบรัดกุม รับฟังทุกเสียงสะท้อนให้มากที่สุด
.
3. สำหรับจุดยืนของพรรคเพื่อไทย เห็นว่าการนิรโทษกรรมควรเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และไม่ควรถูกยกขึ้นเป็นสาเหตุของการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post